Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:51 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 40,699 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การทำงานประดิษฐ์ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพนั้น การทำงานจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากงานประดิษฐ์หลายๆชนิดไม่สามารถปฏิบัติได้เพียงลำพังคนเดียว  จำเป็นต้องปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น จะช่วยทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีคุณภาพ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง  1.1  ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
              ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
              ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - ปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2. กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผลและปรับปรุงงาน เช่น
    - การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น
3. ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4. การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวางแผนในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
2. ครูให้นักเรียนดูยกตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เช่น โคมไฟจากกะลามะพร้าว แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนและการปฏิบัติ
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มคิดชิ้นงานประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น กลุ่มละ 1 ชิ้น โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
    - วางแผนการทำงานร่วมกันในกลุ่ม 
    - ปฏิบัติงานตามแผน
    - บันทึกผลการทำงาน ประเมินผลการทำงาน
    - นำเสนอผลงาน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน แล้วเขียนบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน จากนั้นนำมาส่งครูผู้สอนตรวจสอบ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเวลาที่กำหนด

ชั่วโมงที่
3-4
1. ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติให้พร้อม ก่อนลงมือปฏิบัติ (เตรียมมาล่วงหน้า)
2. ให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
3. เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บอุปกรณ์ และทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วให้ที่เหลือเป็นผู้ประเมินผลการทำงาน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจการประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำ
 จากวัสดุท้องถิ่น

 แบบประเมินการประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำ
 จากวัสดุท้องถิ่น

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2. ตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เช่น โคมไฟจากกะลามะพร้าว
3. อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้