Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 12,307 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การทำงานประดิษฐ์ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพนั้น การทำงานจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากงานประดิษฐ์หลายๆชนิดไม่สามารถปฏิบัติได้เพียงลำพังคนเดียว  จำเป็นต้องปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น จะช่วยทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีคุณภาพ
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
 

ตัวชี้วัด

 

 

                            ง  1.1       ม.1/1           วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

 

 

                                               ม.1/2           ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ

 

 

                                               ม.1/3           ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

 

 

                   2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

 

 

                           -        ปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่นได้

 

 

 
สาระการเรียนรู้
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

                            1)   ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน

 

 

                                   โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้

 

 

                            2)    กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม

 

 

                                   กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

 

 

                                   ประเมินผลและปรับปรุงงาน เช่น

 

 

                                   -   การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น

 

 

                            3)    ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน

 

 

                            4)    การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

 

 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 

ความสามารถในการคิด

 

 

                           -      ทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

                           -      ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 

 

                 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

 

                           -      กระบวนการปฏิบัติ

 

 

                           -      กระบวนการทำงานกลุ่ม

 

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 

1.    มีวินัย

 

 

                           2.    ใฝ่เรียนรู้

 

 

                           3.    มุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

 

ชั่วโมงที่ 1-2

 

 

1.               ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวางแผนในการประดิษฐ์ชิ้นงาน

 

 

             2.                ครูให้นักเรียนดูยกตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เช่น โคมไฟจากกะลามะพร้าว แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนและการปฏิบัติ

 

 

             3.    ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มคิดชิ้นงานประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น กลุ่มละ 1 ชิ้น โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

 

                                     -   วางแผนการทำงานร่วมกันในกลุ่ม

 

 

                                                -   ปฏิบัติงานตามแผน

 

 

                                                -   บันทึกผลการทำงาน ประเมินผลการทำงาน

 

 

                                                -   นำเสนอผลงาน

 

 

             4.    นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน แล้วเขียนบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน จากนั้นนำมาส่ง

 

 

                    ครูผู้สอนตรวจสอบ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเวลาที่กำหนด

 

 

ชั่วโมงที่ 3-4

 

 

 

1.         ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติให้พร้อม ก่อนลงมือปฏิบัติ (เตรียมมาล่วงหน้า)

 

 

             2.    ให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

 

 

             3.    เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บอุปกรณ์ และทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย

 

 

             4.    นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วให้ที่เหลือเป็นผู้ประเมินผลการทำงาน

 

 

             5.    ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

 

 

            

 

 

       w   นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 

 

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

 

 

เครื่องมือ

 

 

เกณฑ์

 

 

ตรวจการประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น

 

 

แบบประเมินการประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น

 

 

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 

 

ประเมินการนำเสนอผลงาน

 

 

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 

 

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 

 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 

ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 

 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
 

สื่อการเรียนรู้

 

 

 

 

                           1)   หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

 

 

                           2)   ตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น เช่น โคมไฟจากกะลามะพร้าว

 

 

                           3)   อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์

 

 

แหล่งการเรียนรู้

 

 

 

 

                                1)            ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้