Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 22:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 27,085 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชนิดของวัสดุท้องถิ่น เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การนำเอาวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์มีทั้งจาก พืช สัตว์ ดิน หิน แร่ ซึ่งจะมีแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพของภูมิประเทศและศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์การใช้สอยและค่านิยมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง  1.1  ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
              ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
              ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - บอกชนิดของวัสดุท้องถิ่นที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2. กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่มกำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผลและปรับปรุงงาน
    - การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น
3. ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4. การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดเป็นระบบ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูอธิบายความหมายของการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จัก มาคนละ 1 ชนิด
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ศึกษาความรู้เรื่อง ชนิดของวัสดุท้องถิ่น จากหนังสือเรียนโดยสมาชิกแต่ละคนเลือกหัวข้อในการศึกษา คนละ 1 หัวข้อ เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ให้ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวเล่นเกม งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ (ดูจากบัตรเกม)
4. ครูรวมคะแนนและกล่าวชื่นชมกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดและให้กำลังใจกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัสดุท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยให้นักเรียนบอกถึงชนิดของวัสดุท้องถิ่นว่า มาจากภาคใดของประเทศไทย
2. ครูตรวจใบงานด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนช่วยกันตรวจใบงาน โดยมีแนวเฉลยคำตอบ
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น โดยให้นักเรียนหาภาพงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น 1 ภาพ แล้วเขียนอธิบายว่า ใช้วัสดุจากธรรมชาติชนิดใด
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนประมาณ 2-3 คน ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุท้องถิ่น

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2. บัตรเกม
3. ปากกาเมจิก
4. บัตรภาพ ชนิดของวัสดุท้องถิ่น
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัสดุท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้