Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:06 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาหารกับการดำรงชีวิต

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 22,817 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนกระบวนการทำงานใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง  1.1  ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
              ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
              ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญและหลักการเลือกซื้ออาหารได้
2. บอกอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหารได้
3. สามารถประกอบอาหารได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2. กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่มกำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผลและปรับปรุงงาน เช่น
    - การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร
3. ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4. การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดเป็นระบบ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม และวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw))
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของอาหารว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร เช่น
    - เสริมสร้างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้เจริญเติบโต
    - ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
    - ช่วยป้องกันและต้านทานโรค
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง หลักการเลือกบริโภคอาหาร จากหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนเตรียมตัวเล่นเกม รวมพลังความคิด
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม จากนั้นครูอ่านวิธีการเล่นเกมและกฎ กติกาให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ (ดูจากบัตรเกม)
4. ครูรวมคะแนนและประกาศชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดและให้กำลังใจกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย
5. ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า เครื่องมือแต่ละชนิดมีวิธีการใช้และการดูแลอย่างไร
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยให้นักเรียนหาภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร คนละ 1 ชนิด เขียนวิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือชนิดนั้น
7. ครูสุ่มเรียกนักเรียน ประมาณ 5-6 คน ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วกำหนดหมายเลขให้สมาชิกแต่ละคน ตั้งแต่หมายเลข 1-4 เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน จากนั้นให้สมาชิกที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียนตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้
    - หมายเลข 1 ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้ออาหารสด 
    - หมายเลข 2 ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้ออาหารแห้ง
    - หมายเลข 3 ศึกษาเรื่อง การเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
    - หมายเลข 4 ศึกษาเรื่อง การประกอบอาหาร
2. เมื่อนักเรียนแต่ละหมายเลขศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายจนเข้าใจแล้ว ให้กลับมาที่กลุ่มบ้าน จากนั้นให้แต่ละหมายเลขอธิบายความรู้ให้สมาชิกหมายเลขอื่นๆ ฟัง จนเข้าใจตรงกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง รายการอาหารใน 1 สัปดาห์ แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง การประกอบอาหาร โดยให้อ่านคำสั่งและวางแผนการทำงานล่วงหน้า

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน (เตรียมล่วงหน้า)
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองที่หน้าชั้นเรียน ครูประเมินผลงานเป็นกลุ่ม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอาหาร

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2. บัตรเกม
3. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง รายการอาหารใน 1 สัปดาห์
6. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การประกอบอาหาร       

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.aksorn.com/LC/Car/M1/09-11

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้