Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 7:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรียนรู้กระบวนการทำงาน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 20,889 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กระบวนการทำงาน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การรู้จักวางแผน วิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง  1.1  ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
              ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
              ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกขั้นตอนของทักษะกระบวนการทำงานได้
2. อธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มได้
3. อธิบายขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาได้
4. บอกประโยชน์ของการมีลักษณะนิสัยการทำงานด้วยความเสียสละได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2. กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่มกำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผลและปรับปรุงงาน
3. ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4. การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดเป็นระบบ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw))
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพชิ้นงานประเภทต่างๆ แล้วร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดชิ้นงานดังกล่าว ดังนี้ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล ลักษณะนิสัยการทำงานด้วยความเสียสละ
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ เรียกว่า กลุ่มบ้าน ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเลือกหมายเลขประจำตัว ตั้งแต่หมายเลข 1-4 แล้วให้ตั้งชื่อกลุ่มของตน ครูแจ้งกติกาการทำงานกลุ่มว่าไม่อนุญาตให้สมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
3. นักเรียนที่ได้หมายเลขเดียวกันให้ไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อ ดังนี้
      หมายเลข 1 ศึกษาเรื่อง ทักษะกระบวนการทำงาน
      หมายเลข 2 ศึกษาเรื่อง กระบวนการกลุ่มในการทำงาน
      หมายเลข 3 ศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล
      หมายเลข 4 ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ
4. เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่กลุ่มบ้านแล้วผลัดกันอภิปรายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟังตามลำดับหมายเลขหรือตามความสมัครใจ

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการทำงาน โดยให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน ดังนี้
      สมาชิกคนที่ 1  มีหน้าที่ อ่านคำถามและแยกแยะประเด็นให้ชัดเจน
      สมาชิกคนที่ 2  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลหาแนวทางในการตอบคำถาม
      สมาชิกคนที่ 3  มีหน้าที่  ตอบคำถาม
      สมาชิกคนที่ 4  มีหน้าที่  ตรวจสอบคำตอบ
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง กระบวนการทำงานกลุ่ม โดยให้สมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กัน ดังนี้
      สมาชิกคนที่ 2  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 1 
      สมาชิกคนที่ 3  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 2
      สมาชิกคนที่ 4  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 3
      สมาชิกคนที่ 1  กลับมาทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 4
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง การแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล ให้สมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กัน โดยเลื่อนทีละตำแหน่ง
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.4 เรื่อง การทำงานด้วยความเสียสละ ให้สมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กัน โดยเลื่อนทีละตำแหน่ง
5. เมื่อนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้ว ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน ครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของกระบวนการทำงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2. ชิ้นงานประเภทต่างๆ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการทำงาน
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง กระบวนการทำงานกลุ่ม
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
6. ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การทำงานด้วยความเสียสละ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้