Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 6:30 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การบวก ลบ คูณ หารระคน

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 6 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 80,392 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ทำได้โดยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วสรุปวิธีหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.2
  ป.4/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ได้
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้
2. สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  มาให้นักเรียนวิเคราะห์  และหาคำตอบ  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม
2. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนอ่าน  แล้วตอบคำถาม เช่น
                 มีส้มอยู่  549  ผล  แบ่งใส่ตะกร้า ตะกร้าละ 9 ผล  นำไปขาย ตะกร้าละ 32 บาท จะได้เงินกี่บาท
    - สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร (จำนวนส้มที่มีอยู่ จำนวนส้มที่แบ่งใส่ตะกร้า และราคาขายส้ม)
    - สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร (จำนวนเงินที่ขายส้มได้)
    - คิดหาคำตอบได้อย่างไร (การหารและการคูณ)
    - เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำได้อย่างไร
      ประโยคสัญลักษณ์  (549 ÷ 9) × 32 = __
    
3. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนอีก 2-3 ข้อ ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ และครูให้นักเรียนดูตัวอย่างจากหนังสือเรียนเพิ่มเติม   
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แล้วกำหนดจำนวน 3 จำนวน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เสร็จแล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอที่หน้าชั้น
5. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนกล่มเดิมช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา แล้วส่งตัวแทนออกนำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากหนังสือเรียน  เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบคำถาม เช่น
        แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวได้ 250 ชาม ราคาชามละ 25 บาท นำไปฝากธนาคาร 3,250 บาท แม่ค้าเหลือเงินกี่บาท
    - สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร (จำนวนก๋วยเตี๋ยวที่ขายได้ ราคาก๋วยเตี๋ยว และจำนวนเงินที่นำไปฝากธนาคาร)
    - สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร (จำนวนเงินที่เหลือ)
    - คิดหาคำตอบได้อย่างไร (การคูณและการลบ)
    จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุด
2. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  ให้อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อน  แล้ววิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรให้  โจทย์ถามอะไร  และหาคำตอบด้วยวิธีใดบ้าง
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม 
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 15.1 เรื่อง การหาค่าเฉลี่ย โดยให้นักเรียนจดบันทึกรายจ่ายของตนเองเป็นเวลา 1  เดือน  แล้วหายอดรายจ่ายรวมทั้งเดือน  จากนั้นนำไปคิดหาค่าเฉลี่ยต่อวันว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าใด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหา พร้อมหาคำตอบ
6. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  15

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 15.1 เรื่อง
 การหาค่าเฉลี่ย

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
 ที่ 15.1 เรื่อง การหาค่าเฉลี่ย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้