Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 14:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การบวก ลบ คูณ หารระคน

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 40,255 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหารคู่ใดก่อน การเฉลี่ย เป็นการนำผลบวกของจำนวนต่างๆ หารด้วยจำนวนทั้งหมดของจำนวนที่นำมาบวกกัน ผลหารที่ได้เรียกว่า ค่าเฉลี่ย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.2  ป.4/1  บอก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์ได้  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้
2. สามารถหาค่าเฉลี่ยของจำนวนนับใดๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การบวก ลบ คูณ หารระคน
2. การเฉลี่ย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  15

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนแข่งขันคิดเลขเร็วหาคู่ โดยครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นแจกบัตรโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร และบัตรคำตอบ กลุ่มละ 1 ชุด ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคำตอบจากบัตรโจทย์ แล้วจับคู่กับบัตรคำตอบให้ตรงกัน กลุ่มใดทำได้ถูกต้องและเร็วที่สุด กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ

                      

2. ครูนำแถบประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หารรวมอยู่ในประโยคเดียวกัน ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น 
    - (1,292 – 869) × 14 =__ มีวิธีการหาคำตอบอย่างไร (ถ้าโจทย์มีวงเล็บให้หาคำตอบในวงเล็บก่อน)
3. ครูยกตัวอย่างโจทย์ระคนหลายๆ รูปแบบ ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ แสดงวิธีทำ และหาคำตอบ เช่น 
               
                                      
4. ครูติดแถบประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ คูณ หารระคน บนกระดาน 3-5 ข้อ ให้นักเรียนฝึกหาคำตอบโดยทำตามตัวอย่างในหนังสือเรียนที่ได้ศึกษามา  เช่น 
    1) (8,144 – 1,308) ÷ 12 = __
    2) (34,275 ÷ 75) + (1,420 – 527) = __
5. ครูแจกบัตรโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนให้นักเรียนคนละ  1  ใบ  โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้โจทย์ที่แตกต่างกัน  จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีทำ  เสร็จแล้วนำส่งครู
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ข้อ 1 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูทบทวนการหาร โดยยกตัวอย่างแถบโจทย์ปัญหาให้นักเรียนอ่าน  แล้วตอบคำถาม ดังนี้
                          มีมังคุด 525 ผล แบ่งเป็นกอง กองละ 5 ผล จะได้กี่กอง
    - สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร (จำนวนมังคุดที่มีและจำนวนมังคุดที่แบ่งเป็นกอง)
    - สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร (จำนวนกองที่แบ่งมังคุดได้)
    - นักเรียนใช้วิธีใดในการหาคำตอบ (การหาร เพราะเป็นการแบ่งสิ่งของออกเป็นส่วน  ส่วนละเท่าๆ กัน)
    - เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (525 ÷ 5 = __)
2. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหาร 3-4 ข้อ แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบแล้วสุ่มเรียกนักเรียน 3-4 คน ออกมาเฉลยคำตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูตรวจสอบความถูกต้องและสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน 
3. ครูนำดินสอมา 3 กล่อง กล่องที่หนึ่งมีดินสอ 5 แท่ง กล่องที่ 2 มีดินสอ 6 แท่ง และกล่องที่ 3 มีดินสอ 7 แท่ง ให้นักเรียนสังเกตและตอบคำถาม ดังนี้
    - มีจำนวนดินสอทั้งหมดเท่าไร (นำดินสอ 3 กล่อง  มารวมกัน คือ 5 + 6 + 7 = 18 แท่ง)
    - ถ้าต้องการให้มีดินสอเท่ากันทุกกล่องจะทำอย่างไร (นำผลบวกจำนวนดินสอทั้งหมดหารด้วยจำนวนกล่อง คือ 3 จะได้ 18 ÷ 3 = 6 )
4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การนำจำนวนต่างๆ มาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดของจำนวนที่นำมาบวกกัน เรียกว่า การเฉลี่ย และผลหารที่ได้ เรียกว่า ค่าเฉลี่ย
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจความสูงของเพื่อนในกลุ่ม แล้วหาความสูงเฉลี่ยของสมาชิกในกลุ่ม แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
6. ครูฝึกให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ข้อ 3-4 จากหนังสือเรียน  เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
7. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม แข่งขันกันหาค่าเฉลี่ยจากบัตรตัวเลขแต่ละชุดที่ครูแสดงให้ดู โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเขียนคำตอบบนกระดาน กลุ่มใดเขียนเสร็จก่อนและถูกต้องจะได้ข้อละ 2 คะแนน กลุ่มใดมีคะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 

                    
8. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ การเฉลี่ยแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หรือหารรวมอยู่ในประโยคเดียวกันอย่างน้อย 2 เครื่องหมาย
    - การเฉลี่ย เป็นการนำจำนวนต่างๆ มาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดของจำนวนที่นำมาบวกกัน ผลหารที่ได้ เรียกว่า ค่าเฉลี่ย
9. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ข้อ 2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
10. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้