Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เวลา

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 66,462 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หน่วยเวลาแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กันเช่น วินาทีกับนาที นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห์  วันกับเดือน สัปดาห์กับปี เดือนกับปี วันกับปี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.1  ป.4/1  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ และเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (วินาทีกับนาที นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน สัปดาห์กับปี เดือนกับปี วันกับปี)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับหน่วยที่ใช้บอกเวลาว่ามีอะไรบ้าง เช่น วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี เป็นต้น
2. ครูทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา โดยให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนี้
    - 60 วินาที เท่ากับกี่นาที (1 นาที)
    - 60 นาที เท่ากับกี่ชั่วโมง (1 ชั่วโมง)
    - 24 ชั่วโมง เท่ากับกี่วัน (1 วัน)
3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับมาตราเวลา โดยให้นักเรียนดูแผนภูมิและอ่านพร้อมกัน  ดังนี้

                                   

4. ครูยกตัวอย่างโจทย์การเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาที่กำหนดในมาตราเวลา
ตัวอย่าง  120 วินาที คิดเป็นกี่นาที
            วิธีคิด     60 วินาที  เป็น  1  นาที 
                      120 วินาที เป็น 120 ÷ 60     =    2 นาที
            ดังนั้น  120  วินาที  เท่ากับ  2  นาที

            4 ชั่วโมง เท่ากับกี่นาที
           
วิธีคิด     1 ชั่วโมง เท่ากับ 60   นาที
                       4 ชั่วโมง เท่ากับ 4 × 60     =    240  นาที
             ดังนั้น  4 ชั่วโมง  เท่ากับ  240  นาที

5. ครูยกตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยเวลาหลายๆ ตัวอย่าง ให้นักเรียนฝึกเปลี่ยนหน่วยเวลา แล้วร่วมกันอภิปรายวิธีการเปลี่ยนหน่วยเวลา ดังนี้

              

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูกำหนดโจทย์การเปลี่ยนหน่วยเวลา  แล้วให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบ  เช่น
    - คุณปู่อายุ  45  ปี  คุณปู่มีอายุกี่เดือน
    - นิดทำงานวันละ  480  นาที  นิดทำงานวันละกี่ชั่วโมง
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน  แล้วให้คนหนึ่งเป็นคนกำหนดโจทย์เวลา  แล้วอีกคนเป็นคนเปลี่ยน      หน่วยเวลาใหม่  โดยทั้งสองคนผลัดกันทำหน้าที่  เช่น
    - นักเรียนคนที่  1  :     120 นาที เป็นกี่ชั่วโมง
    - นักเรียนคนที่  2  :     2  ชั่วโมง
4. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - มาตราเวลา
                                        60           วินาที       เป็น        1              นาที
                                        60           นาที        เป็น        1              ชั่วโมง
                                        24           ชั่วโมง     เป็น        1              วัน
                                        7              วัน          เป็น        1              สัปดาห์
                        28, 29, 30 หรือ 31    วัน          เป็น        1              เดือน
                                        52            สัปดาห์   เป็น        1              ปี
                                        12            เดือน      เป็น        1              ปี
                                  365 หรือ 366  วัน          เป็น        1              ปี
    - การเปลี่ยนหน่วยเวลา เป็นการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่ง โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาที่กำหนดในมาตราเวลามาช่วย
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม 
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้