Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:09 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เวลา

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 47,179 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบอกเวลา เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นาฬิกา  เป็นเครื่องมือในการบอกเวลา  ซึ่งจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลา  นิยมใช้จุดคั่นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นชั่วโมงกับนาที  และใช้ “น.”  เป็นอักษรย่อของคำว่า “นาฬิกา”

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.1  ป.4/3  บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาได้
2. สามารถอ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้
3. สามารถบอกระยะเวลาได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกาและนาที
2. การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน
3. การบอกระยะเวลา

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model))
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  14

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน คละกันทั้งเด็กเก่ง  เด็กอ่อน  เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
2. ครูนำนาฬิกาจำลองมา แล้วชี้ส่วนประกอบต่างๆ เช่น เข็มสั้น เข็มยาว เข็มวินาที แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเข็มแต่ละชนิดบอกเวลาต่างกันอย่างไร
3. ครูทบทวนการบอกเวลาเป็นนาฬิกา โดยนำนาฬิกาจำลองให้นักเรียนดู แล้วหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อให้นักเรียนบอกเวลา เช่น 7 นาฬิกา 8 นาฬิกา 12 นาฬิกา เป็นต้น
4. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มดูภาพนาฬิกา (ครูผู้สอนนำภาพนาฬิกามาประกอบ)  แล้วให้บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  และให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า  หากต้องการเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดจะเขียนได้อย่างไร
5. นักเรียนแต่ละคนจับฉลากเพื่อศึกษาความรู้ เรื่อง เกี่ยวกับการบอกเวลา ในหัวข้อต่อไปนี้
    - การบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกาและนาที
    - การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน
    - การบอกระยะเวลา
6. นักเรียนที่จับฉลากได้หัวข้อเดียวกัน  ให้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่
7. นักเรียนในกลุ่มใหม่ศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับ  จากหนังสือเรียน และทำกิจกรรมฝึกทักษะ  ดังนี้
    - กลุ่มที่  1  การบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกาและนาที ทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง ส่วนประกอบของนาฬิกา และการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที จากหนังสือเรียน
    - กลุ่มที่  2  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน ทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน จากหนังสือเรียน
    - กลุ่มที่  3  การบอกระยะเวลา  ทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การบอกระยะเวลา จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่3-4
1. นักเรียนกลุ่มใหม่กลับไปกลุ่มเดิมนำความรู้ที่ตนได้ศึกษากลับไปถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนกลุ่มเดิมฟัง
2. นักเรียนในกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
3. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง  การบอกเวลา ทั้งที่เป็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ลงในกระดาษที่ครูแจกให้  เขียนชื่อสมาชิกกลุ่มไว้ด้านหลัง
5. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันคิดว่า  จะนำเสนอผลงานในรูปแบบใด  เพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นเข้าใจง่ายและเป็นวิธีการที่แปลกใหม่
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปอีกครั้ง
7. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (4 คน) ประดิษฐ์นาฬิกาจำลอง  กลุ่มละ 1 เรือน  แล้วให้แต่ละกลุ่มนำนาฬิกาจำลองที่ประดิษฐ์ไว้มาตั้งเวลา  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มบอกเวลา
8. นักเรียนทุกคนทำกิจกรรม เรื่อง การบอกเวลา ข้อ 1-4 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
9. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบอกเวลา เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบอกเวลา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้