Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 28,540 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เมื่อนำทศนิยมสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันจะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.1  ป.4/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนเต็มและเศษส่วนโดยให้นักเรียนเปรียบเทียบจากบัตรแสดงจำนวนบนกระดาน เช่น 
                                                 
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนเต็มและเศษส่วน  โดยให้นักเรียนเรียงลำดับจากบัตรแสดงจำนวนบนกระดาน
3. ครูเขียนทศนิยม 2 จำนวน แล้วเปรียบเทียบทศนิยมโดยใช้เศษส่วนมาช่วยให้นักเรียนดู ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การเปรียบเทียบทศนิยมโดยการทำเป็นเศษส่วน จะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากัน  แล้วจึงพิจารณาว่า จำนวนใดมีตัวเศษมากกว่า โดยการทำทศนิยมเป็นเศษส่วน ซึ่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง  มี 10 เป็นตัวส่วน เช่น

                          

4. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทศนิยมว่า  นอกจากเปรียบเทียบในรูปเศษส่วนแล้ว  ยังสามารถใช้วิธีใดบ้าง แล้วยกตัวอย่างการเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพ เช่น  0.3    กับ    0.8
    พิจารณาจากเส้นจำนวน ทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายมือของเส้นจำนวนจะมีค่าน้อยกว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวามือ
                    
    - ครูแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทศนิยมโดยใช้รูปภาพที่ใช้การเขียนรูปช่วยในการพิจารณาจากส่วนที่แรเงา โดยส่วนที่แรเงาที่มากกว่า จะมีค่ามากกว่า เช่น

                       
 
5. ครูแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทศนิยม โดยใช้รูปกระจาย ซึ่งทำได้โดยกระจายค่าประจำหลักของทศนิยมให้อยู่ในรูปผลบวก แล้วพิจารณาเปรียบเทียบทีละหลัก เริ่มจาก
ซ้ายไปขวา เช่น

                              

6. ครูให้นักเรียนสังเกตการเปรียบเทียบทศนิยมทั้ง 3 วิธี เกี่ยวกับหลักการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
    - การเปรียบเทียบทศนิยมแต่ละหลัก จะเปรียบเทียบจากซ้ายไปขวา โดยพิจารณาตัวเลขหน้าจุดทศนิยมก่อน ถ้าตัวเลขหน้าจุดเท่ากันจึงเปรียบเทียบตัวเลขหลังจุด
    ตัวอย่าง 263.9     กับ     263.6
           
 
7. เมื่อนักเรียนเปรียบเทียบทศนิยมได้แล้ว  ครูให้นักเรียนเรียงลำดับทศนิยมโดยใช้ความรู้  เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมมาช่วยในการพิจารณา  โดยให้นักเรียนเรียงลำดับทศนิยม  3-5  จำนวน
8. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูกำหนดทศนิยมทีละคู่  จำนวน  5-8  คู่  ให้นักเรียนเปรียบเทียบ  โดยเลือกเปรียบเทียบวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้  จากที่ครูสอนผ่านมา
2. ครูกำหนดทศนิยมให้นักเรียน  3-5  จำนวน  ให้นักเรียนเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย  เช่น
    - 0.8     1.5     1.3
    - 4.5     2.1     3.2     2.8
    - 5.4     4.7     5.2     3.6     2.9
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม ข้อ 3-4 จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
5. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า
    - การเปรียบเทียบทศนิยมโดยการทำให้เป็นเศษส่วน จะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากัน แล้วพิจารณาว่าจำนวนใดมีตัวเศษมากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า
    - การเปรียบเทียบทศนิยมโดยใช้รูปภาพ สามารถทำได้โดยใช้เส้นจำนวน และการเขียนรูป
    - การเปรียบเทียบทศนิยมโดยใช้รูปกระจาย ทำได้โดยกระจายค่าประจำหลักของทศนิยมที่ต้องการเปรียบเทียบ ให้อยู่ในรูปของผลบวก แล้วพิจารณาเปรียบเทียบทีละหลัก เริ่มจากหลักทางซ้ายไปขวา
    - ทศนิยม  สามารถนำมาจัดเรียงลำดับจากทศนิยมที่มีค่ามากไปน้อย  หรือจากทศนิยมที่มีค่าน้อยไปมาก
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 13.1 เรื่อง ทศนิยมกับชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนสำรวจการนำทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริงว่าได้นำไปใช้ในด้านใดบ้าง แล้วเลือกทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมา  5  จำนวน  อ่านทศนิยมดังกล่าว จากนั้นนำทศนิยมแต่ละจำนวนมาเปรียบเทียบกัน  แล้วเรียงลำดับ
7. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งชิ้นงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  13

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 13.1 เรื่อง
 ทศนิยมกับชีวิตประจำวัน

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 13.1 เรื่อง
 ทศนิยมกับชีวิตประจำวัน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้