Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:24 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 29,695 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัว ตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนที่เปรียบเทียบกับจำนวนเต็ม 10 ส่วน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.1  ป.4/1  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความหมาย การเขียน และการอ่านทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  13

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วน โดยให้นักเรียนดูรูปเรขาคณิตที่แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 
          
    - รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นกี่ส่วน (10 ส่วน)
    - ส่วนที่แรเงามีค่าเป็นเท่าไรของทั้งหมด (3 ใน 10 ส่วน)
    - เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไร ()
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน แล้วอธิบายให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 
    - รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 รูป แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 10 ของรูป ดังนั้น ส่วนที่ระบายสีจะมีค่าน้อยกว่า 1 ซึ่งนอกจากจะเขียนแทนด้วยเศษส่วนแล้ว ยังสามารถเขียนในรูปทศนิยม 1 ตำแหน่งได้ เช่น

                    
3. ครูให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตที่แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน ระบายสีตามต้องการ แล้วเขียนส่วนที่ระบายสีในรูปทศนิยม นำเสนอให้เพื่อนดู แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและฝึกอ่านทศนิยมนั้น 
4. ครูยกตัวอย่างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่ามากกว่า 1 โดยให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน 3 รูป ระบายสี 2 รูป และรูปที่สามระบายสี 3 ส่วน ครูถามนักเรียนว่า 
    - ส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเท่าไรของรูป (2 รูป กับอีก 3 ใน 10 ของรูป)
    จากนั้นครูแนะนำ เราจะเขียน 2.3 แทนส่วนที่ระบายสี 2 รูป กับอีก 3 ใน 10 ของรูป และ 2.3 อ่านว่า สองจุดสาม
5. ครูยกตัวอย่างรูปที่แสดงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่า 1 อีก 2-3 ตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และวิธีอ่านทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่า 1 
6. ครูให้นักเรียนดูรูปเรขาคณิตที่แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน แล้วระบายสีส่วนที่เราต้องการหลายๆ แบบ ให้นักเรียนบอกความหมายและเขียนในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่าน้อยกว่า 1 และมากกว่า 1 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการเขียนและการอ่านทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง จากรูปที่ครูนำมาให้นักเรียนดู แล้วตอบคำถาม ดังนี้

                  

ชั่วโมงที่  3-4
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน วาดภาพที่แบ่งเป็นส่วนที่เท่ากัน 10 ส่วน ระบายสีแสดงส่วนที่ต้องการ เขียนในรูปเศษส่วน รูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง และคำอ่าน แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูอ่านทศนิยม แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนทศนิยมนั้นบนกระดาน เช่น
    - สามร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสอง (341.2)
    - เก้าสิบเจ็ดจุดหก (97.6)
    - สามสิบแปดจุดเก้า (38.9)
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านทศนิยม  โดยครูยกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมา  เช่น 
    - เชือกยาว  3.45  เมตร
    - น้ำดื่ม  1  ขวด  มีปริมาตร  1.25  ลิตร
5. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า
    - ทศนิยม เป็นการเขียนแสดงจำนวนที่ไม่เต็มหน่วย โดยเขียนจุดคั่นระหว่างจำนวนที่เต็มหน่วยกับจำนวนที่ไม่เต็มหน่วย  
    - ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง คือ จำนวนที่เปรียบเทียบกับจำนวนเต็มที่แบ่งเป็น 10 ส่วน
    - การเขียนทศนิยม เป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มหรือการเขียนเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 10 แต่เปลี่ยนรูปเป็นทศนิยมโดยใช้จุด
    - การอ่านทศนิยม ให้อ่านตัวเลขหน้าจุดของทศนิยมเหมือนอ่านจำนวนเต็ม ส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมให้อ่านทีละตัวจากซ้ายไปขวา
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
7. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้