Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 10:31 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศษส่วน

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 39,790 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การบวกและการลบเศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทำได้โดยนำตัวเศษมาบวกหรือลบกันโดยตัวส่วนคงเดิม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.2  ป.4/3  บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมเปรียบเทียบเศษส่วน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน กลุ่มละ 1 คน ออกมาทอดลูกเต๋า ฝ่ายใดมีแต้มสูงกว่าจะได้สิทธิ์ในการเลือกบัตรเศษส่วนที่แสดงเศษส่วน 2 จำนวน และให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตอบว่า เศษส่วน 2 จำนวนนั้นมีค่ามากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ ฝ่ายที่ตอบถูกจะได้ 2 คะแนน ถ้าตอบผิดฝ่ายตรงข้ามจะได้ตอบ ถ้าตอบถูกจะได้ 2 คะแนน แต่ละฝ่ายผลัดกันเล่นเกมจนครบทุกคน
      ตัวอย่าง  บัตรเศษส่วน

                    

2. ครูให้นักเรียนดูภาพเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 2 ภาพ ให้นักเรียนบอกความหมายของเศษส่วนนั้น แล้วครูสนทนาซักถามนักเรียน ดังนี้      
                 

3. ครูนำตัวอย่างเส้นจำนวนแสดงการบวกเศษส่วนให้นักเรียนสังเกตการบวกเศษส่วน ดังนี้

                                          
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

ชั่วโมงที่ 3
1. หลังจากนักเรียนเข้าใจการบวกเศษส่วนแล้ว  ครูก็สอนเรื่องการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันต่อ
2. ครูนำรูปเรขาคณิตที่แบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน แล้วนำกระดาษสีที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ ขนาดเท่าช่องของรูปเรขาคณิตที่แบ่งไว้จำนวน 4 ชิ้น มาติดที่รูปเรขาคณิต เพื่อแสดงเศษส่วน ()  จากนั้นนำกระดาษสีออก 2 ชิ้น ให้นักเรียนสังเกตส่วนที่เหลือ แล้วตอบคำถาม ดังนี้  

                
-  นักเรียนมีวิธีการคิดหาคำตอบอย่างไร  ()
3. ครูนำตัวอย่างเส้นจำนวนแสดงการลบเศษส่วนให้นักเรียนสังเกต  ดังนี้

                                       
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.2 เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูให้นักเรียนฝึกบวกเศษส่วนและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันที่ไม่มีภาพประกอบ โดยให้นักเรียนวาดภาพประกอบเอง
                     
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ข้อ 1-5 จากหนังสือแบบฝึกหัดเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม 
3. ครูแจกบัตรโจทย์การบวกและการลบเศษส่วนให้นักเรียนคนละ  2  โจทย์  โดยแต่ละคนได้โจทย์ที่ไม่ซ้ำกัน  จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลบวกและผลลบ     
4. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า
    - การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษบวกกัน โดยตัวส่วนให้คงไว้ตามเดิม
    - การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทำได้โดยนำตัวเศษมาลบกันโดยตัวส่วนให้คงไว้ตามเดิม
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 12.1 เรื่อง เศษส่วน โดยให้นักเรียนวาดรูปแสดงเศษส่วนมา 5 จำนวน โดยตัวส่วนของทุกจำนวนมีค่าเท่ากัน จากนั้นนำเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันทีละคู่และเรียงลำดับ  แล้วเลือกเศษส่วนมา  2  จำนวน นำมาบวกกัน และเลือกอีก 2 จำนวน นำมาลบกัน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  12

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.2

 ใบงานที่ 3.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 12.1 เรื่อง
 เศษส่วน

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 12.1 เรื่อง
 เศษส่วน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
4. ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้