Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การวัดความยาว

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 11 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,085 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวและความสูง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของสองสิ่ง ทำได้โดยให้ปลายข้างใดข้างหนึ่งของสิ่งของที่จะวัดเสมอกัน แล้วจึงเปรียบเทียบว่า ยาวกว่าหรือสั้นกว่า และในบางครั้งเราสามารถใช้ หน่วยกลางเป็นเครื่องวัด แล้วจึงนำความยาวหรือความสูงที่วัดได้มาเปรียบเทียบกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   2.1  ป.1/1  บอกความยาว น้ำหนัก ปริมาตร และความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐาน     
   ค 6.1  ป.1-3/1 – ป.1-3/6                    

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เปรียบเทียบความยาวของสิ่งของ 2 สิ่งได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การเปรียบเทียบความยาว (สูงกว่า เตี้ยกว่า ยาวกว่า สั้นกว่า ยาวเท่ากัน สูงเท่ากัน)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพสิ่งของที่มีความยาวต่างกันมา 2 ชนิด ให้นักเรียนพิจารณา แล้วนำมาสนทนาซักถามเกี่ยวกับความยาวของสิ่งของในภาพว่า สิ่งใดยาวกว่า และสิ่งใดสั้นกว่า
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำดินสอของตนมาเปรียบเทียบความยาวกับดินสอของเพื่อน แล้วให้นักเรียนบอกว่า ดินสอของใครสั้นกว่า และดินสอของใครยาวกว่า
3. ครูให้นักเรียนเลือกสิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋า แล้วนำไปเปรียบเทียบกับของเพื่อนคนอื่นๆ จากนั้นช่วยกันหาข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบความยาวว่า ต้องวางให้ปลายข้างใดข้างหนึ่งของสิ่งของเสมอกัน จึงจะเปรียบเทียบความยาวได้
4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง การเปรียบเทียบความยาว จากหนังสือเรียน  
5. ครูสุ่มเรียกให้นักเรียนออกมา 2-3 คู่ ให้นำสิ่งของมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง การเปรียบเทียบความยาว เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวและความสูง ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นรายบุคคล เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียน 3 คน นำดินสอของตัวเองมาตั้งบนโต๊ะ แล้วเปรียบเทียบความสูงว่า ของใครสูงที่สุด ของใครเตี้ยที่สุด จากนั้นครูแจกดินสอสีให้นักเรียน 2 คน ให้นักเรียนเปรียบเทียบความสูงว่าเท่ากันหรือไม่
2. ครูนำบัตรภาพมาให้นักเรียนสังเกต เช่น

โดยครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ จากนั้นครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวและความสูง ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียน โดยให้นักเรียนตอบปากเปล่าพร้อมกัน
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามจากบัตรภาพ หรือสิ่งของที่ครูกำหนด
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวและความสูง ข้อ 3-4 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของกิจกรรม  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์  ป.1
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาว  

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้