Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 20:39 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศษส่วน

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 30,088 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ใช้วิธีนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกัน ตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่า เศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือตัวเศษของเศษส่วนใดน้อยกว่า เศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.1  ป.4/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ) 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมคู่ฉันอยู่ไหน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม แจกบัตรเศษส่วนให้นักเรียนกลุ่มละ 15 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มอ่านและเลือกบัตรเศษส่วนที่ครูแจกให้มาติดคู่กับภาพเศษส่วนที่ครูติดไว้บนกระดาน กลุ่มใดนำบัตรเศษส่วนมาติดคู่กับภาพเศษส่วนได้ถูกต้องและรวดเร็ว จะได้ข้อละ   1 คะแนน กลุ่มใดมีคะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 

                       
2. ครูนำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แบ่งจำนวนช่องเท่าๆ กัน แต่ระบายสีจำนวนช่องไม่เท่ากัน แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าภาพใดมีค่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน โดยให้สังเกตจากส่วนที่ระบายสี ดังนี้

                                   
    จากภาพส่วนที่ระบายสีรูปที่ 1 มีค่าน้อยกว่าส่วนที่ระบายสีรูปที่ 2
      ดังนั้น
3. ครูยกตัวอย่างรูปเรขาคณิตที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆ กัน แต่ระบายสีไม่เท่ากันให้นักเรียนฝึกเปรียบเทียบหลายๆ ตัวอย่าง
4. ครูนำบัตรเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหลายๆ ตัวอย่างโดยไม่มีภาพประกอบ
5. เมื่อนักเรียนเข้าใจการเปรียบเทียบจำนวนแล้ว  ครูกำหนดเศษส่วนให้  3  จำนวน  แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนทั้งสามและนำไปเรียงลำดับจากเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปมากและเศษส่วนที่มีค่ามากไปน้อย
6. ครูเพิ่มเศษส่วนเป็น 4 และ 5 จำนวน  ตามลำดับ  ให้นักเรียนฝึกเรียงลำดับ

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน จากหนังสือแบบฝึกหัดเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จัดทำสมุดแสดงการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน โดยวาดรูปเรขาคณิตหรือสิ่งของที่แบ่งเป็นส่วนๆ ที่เท่ากัน ระบายสีแสดงเศษส่วนและใช้เครื่องหมาย > , < หรือ = แสดงการเปรียบเทียบ  
4. ครูกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นักเรียนเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ ว่าเศษส่วนใดมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากันบ้าง
5. ครูกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทีละ  3-5  จำนวน  แล้วให้นักเรียนเรียงลำดับเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปมาก และจากมากไปน้อย
6. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทำได้โดยแรเงาภาพตามค่าของเศษส่วนที่กำหนด แล้วเปรียบเทียบส่วนที่แรเงา (ตัวเศษ) ว่ามีค่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่ากัน
    - การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้ดูตัวเศษ ถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่า
7. ครูทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้