Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 11:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เงิน

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 29,519 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน ทำได้โดยการวิเคราะห์โจทย์ แล้วสรุปวิธีหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.2  ป.4/1  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  11

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมรวมเงิน โดยครูกำหนดให้นักเรียนหญิงแต่ละคนมีค่า 1 บาท นักเรียนชายมีค่า 50 สตางค์ แล้วครูบอกจำนวนเงินที่ต้องการ นักเรียนแต่ละคนมารวมกันตามที่ครูกำหนด ภายในเวลาที่กำหนด เช่น  2 บาท 50 สตางค์ จะได้นักเรียนหญิง 2 คน นักเรียนชาย 1 คน   หรือ   นักเรียนชาย 5 คน เป็นต้น นักเรียนที่รวมกลุ่มตามจำนวนเงินได้ถูกต้องจะเป็นผู้ชนะในแต่ละข้อ
2. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน ให้นักเรียนอ่าน แล้วครูถามนักเรียน ดังนี้
          ถุงเท้าราคาคู่ละ 25.25 บาท ซื้อถุงเท้า 2 คู่ ให้ธนบัตร  ฉบับละ 100 บาท จะได้รับเงินทอนกี่บาท
    - สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร (ราคาถุงเท้า 1 คู่, จำนวนถุงเท้าที่ซื้อ, จำนวนเงินที่จ่ายค่าถุงเท้า)
    - สิ่งที่โจทย์ถาม คืออะไร (จำนวนเงินทอน)
    - หาคำตอบได้โดยวิธีใด (การคูณ และการลบ)
3. ครูแสดงวิธีทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ

             
                                    
4. ครูให้นักเรียนสังเกตวิธีการหาคำตอบวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 แล้วร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุป ดังนี้ 
    - การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้จุดคั่น ต้องตั้งจุดให้ตรงกันก่อนจึงจะนำมาบวก ลบ คูณ หรือหาร  
    - การแก้โจทย์ปัญหาโดยแยกหน่วยเงินบาทและสตางค์ ถ้าจำนวนเงินหน่วยสตางค์ของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนเงินหน่วยสตางค์ของตัวลบ จะต้องกระจายเงินบาทให้เป็นสตางค์

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน จากหนังสือเรียนอีกครั้ง
2. ครูเขียนโจทย์ปัญหาบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนทุกคนแสดงวิธีทำและหาคำตอบลงในสมุด
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครู   และนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินจากสถานการณ์จริงที่นักเรียนเคยพบเห็นหรือประสบมาด้วยตนเอง  คนละ  2  ข้อ  แล้วแสดงวิธีทำ  พร้อมหาคำตอบ  เสร็จแล้วนำส่งครู
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเงินจนได้ข้อสรุป ดังนี้
      ขั้นที่  1  วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้
      ขั้นที่  2  วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถาม
      ขั้นที่  3  หาวิธีคิดเพื่อหาคำตอบ
      ขั้นที่  4  แสดงวิธีทำและหาคำตอบ
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้านและนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป
7. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้