Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พื้นที่

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 76,283 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาได้จาก ด้านกว้าง x ด้านยาว การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ทำได้โดยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วสรุปวิธีหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.1  ป.4/2  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนการหาพื้นที่ของรูปในแบบต่างๆ ที่มีพื้นที่เต็มตารางหน่วย และการหาพื้นที่โดยประมาณ โดยครูนำบัตรภาพให้นักเรียนดูหลายๆ แบบ
                      
2. ครูให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาว 4 เซนติเมตร ด้านกว้าง 3 เซนติเมตร ให้นักเรียนหาวิธีหาพื้นที่ของรูป แล้วตอบคำถาม ดังนี้
    - นักเรียนหาพื้นที่ได้อย่างไร (นำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางเซนติเมตร วางให้เต็มรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก)
    - เมื่อนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางเซนติเมตร วางได้กี่แถว แถวละกี่รูป (3 แถว  แถวละ 4 รูป)
3. ครูแนะนำการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยนำ 4 + 4 + 4 = 12 หรือ 3 x 4 = 12 ตารางเซนติเมตร ให้นักเรียนสังเกตว่า
    - จำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป ต่อ 1 แถว คือ ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ 4 เซนติเมตร
    - จำนวนแถว 3 แถว คือ ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ 3 เซนติเมตร
    - ดังนั้น การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ถ้ารู้ความกว้างและความยาว  สามารถหาพื้นที่โดยใช้ด้านกว้างคูณด้านยาว

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนดูแถบโจทย์การหาพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนฝึกหาพื้นที่ โดยใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น  
                            ปกหนังสือกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร  มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
      วิธีทำ  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก                =             ด้านกว้าง x ด้านยาว
               พื้นที่ของปกหนังสือ                         =             20 x 30
                                                                =             600  ตารางเซนติเมตร
                                ตอบ        ๖๐๐        ตารางเซนติเมตร
2. ครูนำบัตรภาพรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนวัดความยาวของด้านกว้างและด้านยาวของรูป พร้อมทั้งหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นโดยใช้สูตรที่เรียนมา เช่น 

                      
3. ครูฝึกให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากหนังสือเรียนเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยครูกำหนดความยาวของด้านให้ 5-8 ข้อ  แล้วครูสุ่มถามนักเรียนทีละคนว่าได้พื้นที่เท่าไรกับเท่าไร
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุปเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังนี้
    - การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาได้จาก ด้านกว้าง x ด้านยาว
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 10.2 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 10.1 เรื่อง พื้นที่ โดยให้นักเรียนเลือกสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมา   5 ชนิด  เช่น  กระดานดำ  โต๊ะครู  จากนั้นวัดความกว้างและความยาวของสิ่งนั้นๆ  แล้วหาพื้นที่และนำไปเรียงลำดับจากพื้นที่มากไปน้อย
5. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  10

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 10.1 เรื่อง
 พื้นที่

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 10.1 เรื่อง
 พื้นที่

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้