Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:43 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พื้นที่

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 26,495 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การหาพื้นที่ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พื้นที่ 1 ตารางหน่วย และพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร เป็นพื้นที่ที่เท่ากับพื้นที่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุกด้านยาว 1 หน่วย และ 1 เซนติเมตร ตามลำดับ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.1  ป.4/2  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถหาพื้นที่เป็นตารางหน่วย ตารางเซนติเมตร และหาพื้นที่โดยประมาณได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การหาพื้นที่เป็นตารางหน่วยและตารางเซนติเมตร

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  10

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 x 8 หน่วย และรูปวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 หน่วย ให้นักเรียนดู แล้วเปรียบเทียบว่ารูปใดมีพื้นที่มากกว่ากัน เช่น
                                                   
2. ครูให้นักเรียนลองนำรูปทั้งสองมาวางซ้อนกัน ถ้ารูปที่อยู่ด้านล่างมีพื้นที่เหลือ แสดงว่ารูปที่อยู่ด้านล่างมีพื้นที่มากกว่า และถ้ารูปที่อยู่ด้านบนทับรูปที่อยู่ด้านล่างจนมองไม่เห็น แสดงว่ารูปที่อยู่ด้านบนมีพื้นที่มากกว่า
3. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบรูป 2 รูป ว่ารูปใดมีพื้นที่มากกว่ากัน โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะเรื่อง พื้นที่ จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูนำภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันนับว่า ในภาพมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป เช่น
                       
5. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ในภาพแสดงถึงพื้นที่ของรูปว่ามีเท่าไร โดยกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 รูป เท่ากับ 1 ตารางหน่วย โดยครูอธิบายว่า พื้นที่ 1 ตารางหน่วย คือ พื้นที่ซึ่งเท่ากับพื้นที่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุกด้านยาว 1 หน่วย  จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามว่ารูปที่ 1 และรูปที่ 2 มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
6. ครูนำตัวอย่างภาพอื่นๆ ที่สร้างด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้นักเรียนดู และช่วยกันหาพื้นที่ของรูปนั้น
7. ครูนำตัวอย่างภาพที่มีพื้นที่ 5 ตารางเซนติเมตร ให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปว่ามีพื้นที่เท่าไร แล้วนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด   1 x 1 เซนติเมตร มาวางทับดูแล้วให้นักเรียนตอบคำถาม  ดังนี้ 
    - รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละเท่าไร (1 เซนติเมตร)
    - รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 1 เซนติเมตร มีพื้นที่เท่าไร (1 ตารางเซนติเมตร)
    - จากภาพ  จะหาพื้นที่ได้อย่างไร (นำแผ่นกระดาษที่มีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร ไปวางบนรูปที่ต้องการหาพื้นที่ให้เต็มพอดี)
    - จากรูปมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (5 ตารางเซนติเมตร)
8. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แจกรูปให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาพื้นที่ของรูป โดยการปูกระดาษที่มีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
9. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง หน่วยพื้นที่ ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
10. ครูนำรูปที่มีพื้นที่ไม่เต็มหน่วยให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูป โดยให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนี้           
                                                              
    - จากรูปมีพื้นที่ที่เต็มตารางหน่วยเท่าไร (12 ตารางหน่วย)
    - จากรูปจะหาพื้นที่ส่วนที่ไม่เต็มตารางได้อย่างไร (ส่วนที่มีครึ่งตารางรวมกันจะได้ 1 ตารางหน่วย ส่วนที่เกินครึ่งตาราง  ให้นับเป็น 1 ตารางหน่วย ส่วนที่ไม่ถึงครึ่งตารางไม่นับพื้นที่)
    - พื้นที่ส่วนที่ไม่เต็มตารางหน่วยเท่ากับเท่าไร (3 ตารางหน่วย)
    - จากรูปมีพื้นที่ประมาณเท่าไร  (15 ตารางหน่วย)

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูนำภาพเต็มตารางมาให้นักเรียนหาพื้นที่  5-8  ภาพ
2. ครูนำภาพที่ไม่เต็มตารางให้นักเรียนฝึกหาพื้นที่โดยประมาณอีก  3-5  ภาพ
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การหาพื้นที่โดยประมาณ จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม 
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การหาพื้นที่ ข้อ 1-3 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม 
5. ครูให้นักเรียนสร้างรูปที่มีพื้นที่เท่ากันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันมา  3  รูป
6. ครูสุ่มเลือกนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 3-5 คน
7. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ การหาพื้นที่แล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - พื้นที่ 1 ตารางหน่วย คือพื้นที่ซึ่งเท่ากับพื้นที่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีด้านทุกด้านยาว 1 หน่วย
    - การหาพื้นที่เป็นตารางหน่วย ทำได้โดยนำแผ่นกระดาษที่มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ไปวางบนรูปที่ต้องการหาพื้นที่ได้เต็มพอดี
    - พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร คือพื้นที่ซึ่งเท่ากับพื้นที่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุกด้านยาว 1 เซนติเมตร
    - การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร ทำได้โดยนำแผ่นกระดาษที่มีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร ไปวางบนรูปที่ต้องการหาพื้นที่ได้เต็มพอดี
    - การหาพื้นที่โดยประมาณ เป็นการหาพื้นที่ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
    - การหาพื้นที่โดยประมาณของรูปที่ไม่เต็มตาราง ทำได้โดยนำตารางหน่วยมาวางบนรูปนั้น แล้วนับส่วนที่เต็มตารางรวมกับส่วนที่ไม่เต็มตาราง
8. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง พื้นที่ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พื้นที่

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้