Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 7:05 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การตวง

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 13,741 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาการตวง ควรแยกหน่วย หรือทำให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.2
  ป.4/1  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนการเปลี่ยนหน่วยตวง โดยให้นักเรียนบอกวิธีการเปลี่ยนหน่วยตวง ดังนี้
    - การเปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ มีวิธีการเปลี่ยนอย่างไร (วิธีการหาร)
    - การเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย มีวิธีการเปลี่ยนอย่างไร (วิธีการคูณ)
2. ครูยกตัวอย่างโจทย์ให้นักเรียนฝึกเปลี่ยนหน่วยการตวง เช่น                    
    - น้ำมันก๊าด 8,000  มิลลิลิตร เท่ากับกี่ลิตร (8 ลิตร)
    - สบู่เหลว 2,500 มิลลิลิตร เท่ากับกี่ลิตร กี่มิลลิลิตร (2 ลิตร 500 มิลลิลิตร)
3. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงบนกระดาน
    กระป๋องใบหนึ่งมีความจุ 720 ลิตร ตวงน้ำใส่กระป๋องครั้งละ 600 มิลลิลิตร จะต้องเติมน้ำกี่ครั้ง จึงจะเต็มกระป๋องพอดี
    จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
    - โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (กระป๋องใบหนึ่งมีความจุ 720 ลิตร ตวงน้ำใส่กระป๋องครั้งละ  600 มิลลิลิตร)
    - โจทย์ถามอะไร (จำนวนครั้งในการเติมน้ำให้เต็มกระป๋อง)
    - ใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบ (วิธีหาร)
4. ครูแสดงวิธีทำบนกระดานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง แล้วช่วยกันหาคำตอบ ดังนี้
      วิธีทำ      กระป๋องมีความจุ  720  ลิตร      =    72,000      มิลลิลิตร
                   ตวงน้ำใส่กระป๋องครั้งละ                     600       มิลลิลิตร
                   จะต้องเติมน้ำทั้งหมด            72,000 ÷ 600      มิลลิลิตร
                   จำนวนครั้งในการเติมน้ำให้เต็มกระป๋อง คือ    120    ครั้ง
                                                      ตอบ     ๑๒๐    ครั้ง

ชั่วโมงที่ 3 
1. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการตวงที่ใช้วิธีบวก ลบ คูณ และหาร ในการหาคำตอบ ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำอีก 3-5 ตัวอย่าง
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง จากหนังสือเรียน  เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม 
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 4  
1. ครูให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง  จากสถานการณ์จริงที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน  จากนั้นวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำลงในสมุด  เสร็จแล้วนำส่งครู
2. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การแก้โจทย์ปัญหา ให้วิเคราะห์ว่า โจทย์กำหนดอะไร โจทย์ถามอะไร แล้วใช้วิธีการใดแก้โจทย์ปัญหา
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 9.1 การตวงกับปริมาตร โดยให้นักเรียนสำรวจสิ่งของที่ข้างภาชนะบอกปริมาตรมา  5  ชนิด  แล้วหาผลรวมของปริมาตร  จากนั้นนำข้อมูลที่สำรวจได้เลือกมา  2-3  ชนิด  นำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง  แล้วแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  9

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 9.1 เรื่อง การ
 ตวงกับปริมาตร

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 9.1 เรื่อง
 การตวงกับปริมาตร

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้