Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การตวง

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 30,941 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หน่วยการตวงมีความสัมพันธ์กัน เช่น มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร มิลลิลิตรกับลิตร

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ค 2.1  ป.4/1  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร หรือความจุ และเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
 
1. สามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง (มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร มิลลิลิตรกับลิตร)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  9

ชั่วโมงที่ 1-2

1. ครูทบทวนเรื่องหน่วยการตวง โดยให้นักเรียนช่วยกันบอกหน่วยการตวงที่เป็นมาตรฐาน  โดยให้นักเรียนยกตัวอย่าง ดังนี้ 
    - ระบบเมตริก (มิลลิลิตร, ลิตร, ลูกบาศก์เซนติเมตร, ลูกบาศก์เมตร)
2. ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิหน่วยตวงระบบเมตริก ที่มีความสัมพันธ์ของหน่วยตวง ดังนี้
            1     มิลลิลิตร                       เท่ากับ     1     ลูกบาศก์เซนติเมตร
      1,000     มิลลิลิตร                       เท่ากับ     1     ลิตร
      1,000     ลูกบาศก์เซนติเมตร           เท่ากับ     1     ลิตร
3. ครูให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง โดยครูให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนี้
    - มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร (1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
    - 1,000  มิลลิลิตร เท่ากับกี่ลิตร (1 ลิตร)
    - 1,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับกี่ลิตร (1 ลิตร)
4. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการตวง โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงมาช่วยซึ่งการเปลี่ยนหน่วยการตวงมี 2 ลักษณะ คือ
    - การเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย โดยใช้วิธีการคูณ
    - การเปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ โดยใช้วิธีการหาร
    จากนั้นครูยกตัวอย่างและสาธิตวิธีการคิดคำนวณการเปลี่ยนหน่วย เช่น
      5,000  มิลลิลิตร  เปลี่ยนหน่วยเป็นลิตร
      วิธีคิด            1,000  มิลลิลิตร  เท่ากับ  1  ลิตร
                         5,000  มิลลิลิตร  เท่ากับ  5,000 ÷ 1,000 = 5  ลิตร
     
      3  ลิตร  เปลี่ยนหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร
      วิธีคิด          1    ลิตร  เท่ากับ  1,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร
                       3    ลิตร  เท่ากับ  3 × 1,000 = 3,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร

ชั่วโมงที่ 3

1. ครูกำหนดโจทย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง  แล้วให้นักเรียนแสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยใหม่  เช่น
    - 3,000  มิลลิลิตร  เท่ากับกี่ลิตร
    - 2,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับกี่ลิตร
    - 5  ลิตร  เท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยกลุ่มหนึ่งเป็นผู้กำหนดปริมาตร  และอีกกลุ่มที่เหลือต้องเปลี่ยนหน่วยปริมาตรใหม่  แต่ต้องมีปริมาตรเท่าเดิม  แล้วผลัดกันเป็นผู้กำหนดปริมาตร
4.    หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า     
    - ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงในระบบเมตริก มีดังนี้
       
      1     มิลลิลิตร                      เท่ากับ     1     ลูกบาศก์เซนติเมตร
      1,000     มิลลิลิตร                      เท่ากับ     1     ลิตร
      1,000     ลูกบาศก์เซนติเมตร        เท่ากับ     1     ลิตร
    - การเปลี่ยนหน่วยการตวงมี  2  ลักษณะ  คือ 
      > เปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่  โดยใช้วิธีหาร
      > เปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย  โดยใช้วิธีคูณ
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้