Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 22:55 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การชั่ง

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 15,747 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง ควรแยกหน่วย หรือทำให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.2
  ป.4/1  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เช่น ต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไร โจทย์ถามอะไร ต้องแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีใด แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ
2. ครูทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง โดยครูถามแล้วให้นักเรียนตอบ เช่น 1,000  กรัม  เท่ากับกี่กิโลกรัม (1 กิโลกรัม)
    - 1  ขีด  เท่ากับกี่กรัม (100 กรัม)
    - 1  เมตริกตัน เท่ากับกี่กิโลกรัม (1,000 กิโลกรัม)
                        ฯลฯ
3. ครูเขียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งบนกระดาน เช่น
                           ส้ม 2 กิโลกรัม 5 ขีด มังคุด 1 กิโลกรัม 8 ขีด คิดเป็นน้ำหนักทั้งหมดเท่าไร
    จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
    - โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (ส้ม 2 กิโลกรัม 5 ขีด มังคุด 1 กิโลกรัม 8 ขีด)
    - โจทย์ถามอะไร (น้ำหนักทั้งหมดของส้มและมังคุดรวมกัน)
    - ใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบ (วิธีบวก)
    ครูและนักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำบนกระดานเพื่อหาคำตอบ
4. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการชั่งที่ใช้วิธีลบ คูณ และหาร ในการหาคำตอบ ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำอีก 3-5 ตัวอย่าง

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์และแก้โจทย์ปัญหา จากหนังสือเรียน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน จากนั้นครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งกลุ่มละ  1 ข้อ แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำ โดยเขียนลงในกระดาษ A4 ส่งครู จากนั้นให้แต่ละกลุ่มแสดงวิธีทำให้เพื่อนกลุ่มอื่นดูบนกระดาน
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง จากหนังสือเรียน  เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งให้นักเรียนคนละ 1 ใบ  โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับโจทย์ปัญหาที่ไม่ซ้ำกัน  จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำลงในสมุด  เสร็จแล้วนำส่งครู
5. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การแก้โจทย์ปัญหา ให้วิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไร โจทย์ถามอะไร แล้วใช้วิธีการใดแก้โจทย์ปัญหา
    - การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง มีวิธีการทำเช่นเดียวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 8.1 เรื่อง การสำรวจน้ำหนักของสิ่งของ โดยให้นักเรียนสำรวจสิ่งของที่ระบุน้ำหนักมา  5  ชนิด  จากนั้นเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักใหม่แต่ให้มีน้ำหนักเท่าเดิม แล้วหาผลรวมของน้ำหนักสิ่งของทั้ง 5  ชนิด และหาผลต่างของน้ำหนักของสิ่งของเป็นคู่ๆ 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งชิ้นงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  8

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 8.1 เรื่อง การ
 สำรวจน้ำหนักของสิ่งของ

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 8.1 เรื่อง
 การสำรวจน้ำหนักของสิ่งของ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้