Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 22:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การชั่ง

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 30 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 45,094 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หน่วยการชั่งมีความสัมพันธ์กัน เช่น กรัมกับกิโลกรัม กิโลกรัมกับเมตริกตัน ขีดกับกรัม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.1  ป.4/1  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร หรือความจุและเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง (กรัมกับกิโลกรัม กิโลกรัมกับเมตริกตัน ขีดกับกรัม)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  8

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนเรื่องหน่วยการชั่ง โดยให้นักเรียนช่วยกันบอกหน่วยการชั่งที่เป็นมาตรฐานและนิยมใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ( กรัม กิโลกรัม เมตริกตัน และขีด)
2. ครูเขียนหน่วยการวัดความยาวและหน่วยการชั่งคละกันบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าหน่วยใดเป็นหน่วยการชั่ง เช่น
      ครูเขียน: เซนติเมตร กิโลกรัม กรัม เมตร เมตริกตัน
      นักเรียนบอก: กิโลกรัม กรัม เมตริกตัน เป็นหน่วยการชั่ง
3. ครูบอกนักเรียนว่า หน่วยการชั่ง กรัม กิโลกรัม เมตริกตัน เป็นหน่วยการชั่งในระบบเมตริก ซึ่งเป็นหน่วยการชั่งที่เป็นสากล ส่วนหน่วยการชั่ง ขีด เป็นหน่วยการชั่งที่เป็นภาษาพูดส่วนใหญ่จะใช้ในการซื้อขายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง ซึ่งจะได้ดังนี้
      1,000         กรัม             เท่ากับ    1     กิโลกรัม
      1,000         กิโลกรัม      เท่ากับ    1     เมตริกตัน
                                    และ
      100            กรัม             เท่ากับ     1    ขีด
      10              ขีด               เท่ากับ     1     กิโลกรัม
5. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการชั่ง โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งมาช่วย ซึ่งการเปลี่ยนหน่วยการชั่งมี 2 ลักษณะ คือ
    - การเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยโดยใช้วิธีการคูณ
    - การเปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่โดยใช้วิธีการหาร
    จากนั้นครูยกตัวอย่างและสาธิตวิธีการคิดคำนวณการเปลี่ยนหน่วย เช่น
      3,000  กรัม  เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัม
      วิธีคิด            1,000  กรัม  เท่ากับ  1  กิโลกรัม
                         3,000  กรัม  เท่ากับ  3,000 ÷ 1,000 = 3  กิโลกรัม
      3  กิโลกรัม  8  ขีด  เปลี่ยนหน่วยเป็นขีด
      วิธีคิด          1    กิโลกรัม  เท่ากับ  10  ขีด
                       3    กิโลกรัม  เท่ากับ  3 × 10 = 30  ขีด
                       3    กิโลกรัม  8  ขีด  เท่ากับ 30 + 8 = 38 ขีด

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนฝึกเปลี่ยนหน่วยการชั่ง โดยเขียนโจทย์บนกระดาน เช่น
    - 2  กิโลกรัม 500 กรัม เท่ากับกี่กรัม
    - 43 ขีด เท่ากับกี่กิโลกรัม กี่ขีด
    - 2,000  กิโลกรัม  เท่ากับกี่เมตริกตัน
    - 1 เมตริกตัน 285 กิโลกรัม เท่ากับกี่กิโลกรัม
    - 3 กิโลกรัม 2 ขีด เท่ากับกี่ขีด
    จากนั้นครูให้นักเรียนแสดงวิธีคิดเพื่อหาคำตอบลงสมุด เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเฉลยคำตอบบนกระดานทีละข้อ หากมีข้อผิดพลาดให้ครูเสนอแนะและแก้ไขให้ถูกต้อง
2. ครูให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งพร้อมๆ กัน
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3 คน แล้วให้คนหนึ่งกำหนดน้ำหนัก  และ 2 คน ที่เหลือเป็นคนเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักใหม่  โดยทั้งสองคนเปลี่ยนหน่วยที่ต่างกัน  จากนั้นสลับกันเป็นคนกำหนดน้ำหนัก  
4. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า  
    - ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งในระบบเมตริก มีดังนี้
      1,000         กรัม             เท่ากับ    1     กิโลกรัม
      1,000         กิโลกรัม        เท่ากับ    1     เมตริกตัน 
    - ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งที่ใช้ในการซื้อขายทั่วไป มีดังนี้
      100            กรัม             เท่ากับ     1     ขีด
      10              ขีด               เท่ากับ     1     กิโลกรัม

    - การเปลี่ยนหน่วยการชั่งมี 2 ลักษณะ คือ
       > การเปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ โดยใช้วิธีการหาร
       > การเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย  โดยใช้วิธีการคูณ
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้