Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 | 22:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การวัดความยาว

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 30 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 20,147 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การคาดคะเนความยาว เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคาดคะเนความยาว เป็นการประมาณความยาวด้วยสายตาให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าจริง โดยไม่ใช้เครื่องมือ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.1  ป.4/4  คาดคะเนความยาว น้ำหนัก ปริมาตร หรือความจุ
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถคาดคะเนความยาวได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร วา)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูทบทวนเรื่อง การวัดความยาว โดยครูเตรียมดินสอมา 2 แท่ง ที่มีความยาวไม่เท่ากัน จากนั้นสุ่มเรียกนักเรียนออกมา 1 คน ให้วัดความยาวของดินสอแท่งหนึ่งโดยใช้ไม้บรรทัดหาว่ามีความยาวเท่าไร แล้วบอกความยาวที่วัดได้กับเพื่อนๆ และครู จากนั้นครูนำดินสออีกแท่งที่เหลือมาชูคู่กับดินสอแท่งที่นักเรียนรู้ความยาวแล้วให้นักเรียนดู และให้นักเรียนคาดคะเนว่า ดินสออีกแท่งที่เหลือน่าจะมีความยาวเท่าไร
2. ครูทบทวนการเลือกเครื่องมือวัดความยาว ความสูง และระยะทาง โดยให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียน
3. ครูให้ความรู้แก่นักเรียนว่า การคาดคะเนความยาว ความสูง และระยะทาง เป็นการกะความยาว ความสูง หรือระยะทางด้วยสายตาให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าจริงโดยไม่ใช้เครื่องมือวัด และครูอธิบายต่อว่า การตรวจสอบว่าเราคาดคะเนได้ใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด ทำได้โดยการวัดความยาวจริงของสิ่งที่คาดคะเนไว้ แล้วเปรียบเทียบกับความยาวที่คาดคะเนด้วยสายตา ซึ่งผลต่างที่ได้ เรียกว่า ความคลาดเคลื่อน
4. ครูฝึกให้นักเรียนคาดคะเนความยาวหรือความสูงว่า สิ่งของใดน่าจะมีความยาวเท่ากับที่ครูกำหนด เช่น ครูกำหนดความยาว 10 เซนติเมตร แล้วให้นักเรียนคาดคะเนว่า สิ่งของชิ้นใดบ้างที่มีความยาวหรือความสูงประมาณ 10 เซนติเมตรและให้คาดคะเนความยาวของสิ่งของบ้าง เช่น เข็มกลัด สมุด ว่ามีความยาวเท่าไร แล้วตรวจสอบโดยการวัดจริงว่าคาดคะเนผิดไปเท่าไร
5. ครูนำนักเรียนไปที่สนาม เพื่อฝึกให้นักเรียนคาดคะเนระยะทาง โดยครูวัดระยะทาง 1 เมตรโดยใช้ตลับเมตร ให้นักเรียนดูก่อนว่ายาวเท่าไร แล้วจึงกำหนดระยะทางใหม่ เช่น 3 เมตร5 เมตร ให้นักเรียนคาดคะเนว่า ควรจะเป็นระยะทางจากไหนถึงไหน
6. ครูให้นักเรียนฝึกคาดคะเนความยาวหรือระยะทางเป็นวา โดยเริ่มจากครูวัดระยะทาง 1 วา ให้นักเรียนดูก่อนว่ายาวเท่าไร จากนั้นจึงให้คาดคะเนความยาวของสิ่งของหรือระยะทางประมาณ 1 วา แล้วคาดคะเนความยาวของสิ่งของหรือระยะทางที่มีความยาวมากขึ้น

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนฝึกคาดคะเนความยาว  ความสูง  และระยะทาง  ตามที่ครูกำหนด  จากนั้นวัดหาความยาวจริง
2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับเรื่อง การเปรียบเทียบความสูง ความยาว และระยะทาง ว่าต้องทำอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนอีกครั้ง
3. ครูให้นักเรียนฝึกคาดคะเนสิ่งของต่างๆ  ของตนเอง  เช่น  กล่องดินสอ  กระเป๋านักเรียน  เป็นต้น แล้วให้วัดจริงและหาค่าความคลาดเคลื่อน 
4. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ การคาดคะเนความยาวแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การคาดคะเนความยาว ความสูง และระยะทาง เป็นการกะความยาว ความสูง หรือระยะทางด้วยสายตาให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าจริง โดยไม่ใช้เครื่องมือวัด 
    - วิธีการตรวจสอบว่า การคาดคะเนถูกต้องมากน้อยเพียงใด ทำได้โดยการวัดความยาวจริงของสิ่งที่คาดคะเนไว้ แล้วเปรียบเทียบกับความยาวที่คาดคะเนด้วยสายตา ซึ่งผลต่างของความยาวจริงที่วัดได้   กับความยาวที่คาดคะเน เรียกว่า ความคลาดเคลื่อน
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การคาดคะเนความยาว ความสูง และระยะทาง และเรื่องการเปรียบเทียบความสูง ความยาว และระยะทาง จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การคาดคะเนความยาว ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน และนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป
7. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การคาดคะเนความยาว เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การคาดคะเนความยาว

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้