Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 21:54 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การวัดความยาว

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 30 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 34,515 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หน่วยความยาวมีความสัมพันธ์กัน เช่น เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร วากับเมตร

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 2.1  ป.4/1  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร หรือความจุ และเวลา
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว (เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร วากับเมตร)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  7

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดความยาวที่พบในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเคยพบเห็นเครื่องมือวัดความยาวชนิดใดบ้างและใช้วัดอะไร เช่น
    - ไม้บรรทัด  ใช้วัดความยาวของสมุด
    - ตลับเมตร  ใช้วัดความกว้างของห้อง                                                                             
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว ซึ่งจะได้ดังนี้
    10         มิลลิเมตร      เท่ากับ    1    เซนติเมตร
    100       เซนติเมตร     เท่ากับ    1     เมตร
    1,000    เมตร            เท่ากับ    1     กิโลเมตร
    จากนั้น ครูถามความสัมพันธ์ของหน่วยวากับเมตร ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร (1 วา เท่ากับ 2 เมตร)
3. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การเปลี่ยนหน่วยความยาว โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวมาช่วย ซึ่งการเปลี่ยนหน่วยความยาวมี 2 ลักษณะ คือ
    - การเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยโดยใช้วิธีการคูณ
    - การเปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่โดยใช้วิธีการหาร
    จากนั้นครูยกตัวอย่างและสาธิตวิธีการคิดคำนวณการเปลี่ยนหน่วย เช่น
          5,000  เมตร  เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตร
    วิธีคิด             1,000  เมตร  เท่ากับ  1  กิโลเมตร
                        5,000  เมตร  เท่ากับ  5,000 ÷ 1,000 = 5  กิโลเมตร
          3  เมตร  83  เซนติเมตร  เปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตร
     วิธีคิด          1    เมตร  เท่ากับ  100  เซนติเมตร
                      3    เมตร  เท่ากับ  3 × 100 = 300 เซนติเมตร
                      3    เมตร 83 เซนติเมตร เท่ากับ 300 + 83 = 383 เซนติเมตร 

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูกำหนดความยาวบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยใหม่  โดยดูตัวอย่างที่ครูสาธิตให้ดู
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว จากหนังสือเรียนเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
3. ครูให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวลงในสมุด  โดยไม่ดูจากหนังสือเรียน
4. ครูให้นักเรียนจับสลากโจทย์การเปลี่ยนหน่วยความยาว  โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้โจทย์ที่ไม่ซ้ำกันจากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยความยาว  เสร็จแล้วนำส่งครู 
5. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า      
    - ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก มีดังนี้
      10         มิลลิเมตร     เท่ากับ    1    เซนติเมตร
      100       เซนติเมตร    เท่ากับ    1    เมตร
      1,000    เมตร           เท่ากับ    1    กิโลเมตร
    - ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว วา กับ เมตร มีดังนี้
      1   วา เท่ากับ  2  เมตร
    -
การเปลี่ยนหน่วยความยาวมี 2 ลักษณะ คือ
      > การเปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ โดยใช้วิธีการหาร
      > การเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย  โดยใช้วิธีการคูณ
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้