Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 7:04 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การหาร

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 30 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 33,864 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหาร ให้วิเคราะห์โจทย์ แล้วสรุปวิธีหาคำตอบ โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.2
  ป.4/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ได้
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลักให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
2. เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหาร พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก
2. การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูทบทวนเรื่องโจทย์ปัญหาการหาร โดยครูเขียนโจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งมีสองหลักและตัวหาร มีหนึ่งหลักบนกระดาน เช่น
                             มีส้ม 48 ผล ต้องการแบ่งเป็นกอง กองละ 4 ผล จะแบ่งส้มได้ทั้งหมดกี่กอง
    จากนั้นครูถามนักเรียนว่า
    - โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (มีส้ม 48 ผล ต้องการแบ่งเป็นกอง กองละ 4 ผล)
    - โจทย์ถามอะไร (จะแบ่งส้มได้ทั้งหมดกี่กอง)
    - จะต้องแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีคูณหรือหาร (วิธีหาร)
    - เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (48 ÷ 4 =  __ )
    - คำตอบได้เท่ากับเท่าไร (12 กอง)   
2. ครูนำแถบโจทย์ปัญหาการหารมาติดบนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำ
               ชาวสวนเก็บดอกดาวเรืองได้ 1,632 ดอก ต้องการมัดเป็นกำ กำละ 12 ดอก จะได้ทั้งหมดกี่กำ
    ครูถามนักเรียนว่า
    - โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (ชาวสวนเก็บดอกดาวเรืองได้ 1,632 ดอก ต้องการมัดเป็นกำ กำละ 12 ดอก)
    - โจทย์ถามอะไร (ชาวสวนจะมัดดอกดาวเรืองได้ทั้งหมดกี่กำ)
    - จะต้องแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีคูณหรือหาร (วิธีหาร)
    - เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (1,632 ÷ 12 =__ )
    - จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาบนกระดาน ดังนี้
    วิธีทำ      ชาวสวนเก็บดอกดาวเรืองได้           1,632                     ดอก
                 ต้องการมัดเป็นกำ กำละ                     12                     ดอก 
                 จะได้ทั้งหมด                       1,632 ÷ 12 =  136         กำ
                                              ตอบ        ๑๓๖                   กำ
    ครูสรุปคำตอบของโจทย์ปัญหาให้นักเรียนฟังอีกครั้ง
                        “ชาวสวนจะมัดดอกดาวเรืองได้ทั้งหมด 136 กำ”
3. ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารบนกระดาน เช่น 448 ÷ 8 = __ จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ หากนักเรียนไม่สามารถสร้างได้ ให้ครูแนะนำหรือสร้างโจทย์ปัญหาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู เช่น
                       ครูมีหนังสือ 448 เล่ม ต้องการจัดใส่กล่อง กล่องละ 8 เล่ม จะจัดหนังสือได้กี่กล่อง

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน ให้ศึกษาตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาการหาร จากหนังสือเรียน  จากนั้นครูแจกโจทย์ปัญหาการหาร  กลุ่มละ 1 ข้อ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำ จากนั้นส่งตัวแทนออกมาเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน 
2. จากกลุ่มเดิม  ครูแจกประโยคสัญลักษณ์การหารให้กลุ่มละ  1  ประโยค  จากนั้นให้ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา  และแสดงวิธีทำ
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้านแล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตจริงมาคนละ  1  โจทย์ จากนั้นวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่สร้างลงในกระดาษเปล่า  เสร็จแล้วนำส่งครู
2. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหารแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า
    - การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ต้องวิเคราะห์โจทย์แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง จากนั้นจึงหาคำตอบเหมือนกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการคูณ
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาพาเพลิน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำชิ้นงาน/ภาระ งานที่ 5.1 เรื่อง เกมหาคู่ โดยให้นักเรียนจัดทำเกมหาคู่ นำกระดาษแข็งมาตัดเป็นบัตร จำนวน 10  ใบ แต่ละใบเขียนโจทย์การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก ตัวหารมีสองหลัก และตัวหารมีสามหลัก (โจทย์ 1 ข้อ ต่อบัตร 1 ใบ)  และนำกระดาษแข็งมาตีตารางตัวเลขซึ่งจะมีคำตอบของบัตรโจทย์ทุกใบโดยคำตอบจะอยู่ตามแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงก็ได้ จากนั้นเลือกบัตรโจทย์การหารที่สร้างไว้ 1 ใบ นำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการหาร พร้อมทั้งแสดงวิธีทำและหาคำตอบ
5. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  5

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาพา
 สนุก

 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาพาสนุก

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.1 เรื่อง
 เกมหาคู่

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.1 เรื่อง
 เกมหาคู่

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. บัตรโจทย์ปัญหาการหาร
4. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาพาสนุก

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้