Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การคูณ

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 23,027 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก โดยเริ่มคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ ตามลำดับ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.2  ป.4/1  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกำหนดโจทย์การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลักให้ สามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนท่องสูตรคูณ แม่ 2 ถึง แม่ 12 พร้อมๆ กัน
2. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน ดูหัวข้อ ทบทวนการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก  แล้วดูตัวอย่างการแสดงวิธีหาผลคูณเป็นขั้นตอน  โดยครูอธิบายให้นักเรียนฟังเป็นขั้นๆ
3. ครูยกตัวอย่างการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก(ไม่มีการทด) เช่น 12,130 x  3 = __ ครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณ โดยแสดงการคูณเป็นขั้นๆ โดยในแต่ละขั้นครูอธิบายวิธีการคูณประกอบในขณะสอน ดังนี้ 
    ครูเขียนสรุปคำตอบอีกครั้งบนกระดาน ดังนี้ 12,130 x 3 = 36,390
4. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2-3 ตัวอย่าง

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูยกตัวอย่างการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก(มีการทด) เช่น 14,325 x 6 = __  ครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณ โดยแสดงการคูณเป็นขั้นๆโดยในแต่ละขั้น ครูอธิบายวิธีการคูณประกอบในขณะสอน ดังนี้    
    ครูเขียนสรุปคำตอบอีกครั้งบนกระดาน ดังนี้ 14,325 X 6 = 85,950
2. ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก  ทั้งที่ไม่มีทดและมีทด  ในหนังสือเรียน ให้เข้าใจอีกครั้ง
3. ครูกำหนดโจทย์การคูณที่ไม่มีทด 1 ข้อ และโจทย์การคูณที่มีทด 1 ข้อ บนกระดาน  จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบเป็นขั้นตอนเหมือนตัวอย่างลงในสมุดส่งครู

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก จากหนังสือเรียน และในเรื่องเดียวกัน จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
3. ครูแจกบัตรโจทย์การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลักให้นักเรียนคนละ 1 โจทย์  โดยแต่ละคนจะได้รับโจทย์ไม่เหมือนกัน  จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณของโจทย์ดังกล่าวลงในสมุด  เสร็จแล้วนำส่งครู 
4. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลักแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก ควรให้จำนวนที่มีหลักเดียวเป็นตัวคูณและจำนวนที่มีหลายหลักเป็นตัวตั้ง โดยเริ่มคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ ตามลำดับ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. บัตรโจทย์การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้