Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรขาคณิต

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 17,161 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การประดิษฐ์ลวดลายและแบบรูป เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

รูปเรขาคณิตสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ ได้ และแบบรูปเรขาคณิต เป็นชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 3.2
  ป.4/1  นำรูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ
   ค 4.1  ป.4/2  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
   ค 6.1  ป.4-6/1 – ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถนำรูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ ได้
2. เมื่อกำหนดแบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ ให้ สามารถบอกรูปต่อไปที่อยู่ในแบบรูปที่กำหนดให้ และบอกความสัมพันธ์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต
2. แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ เช่น

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสาธิต)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนดูหัวข้อ การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต  โดยให้นักเรียนดูรูปที่ประดิษฐ์จากรูปเรขาคณิตในกรอบ แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า แต่ละรูปประกอบด้วยรูปเรขาคณิตใดบ้าง ชนิดละกี่รูป
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงภาพต่างๆ หรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวว่า ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยรูปเรขาคณิต จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว ที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต แล้วครูบอกว่า มนุษย์นั้นรู้จักนำรูปเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนำรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นลวดลายหรือภาพตามความนึกคิดของนักเรียน พร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับแบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ ที่นักเรียนพบเห็นทั่วไปในชีวิตจริง เช่น ลวดลายเสื่อน้ำมัน ลายกระเบื้องปูพื้น ทางม้าลาย ลายของเสื้อผ้า
2. ครูยกตัวอย่างแบบรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ ที่สี ขนาด หรือรูปร่างแตกต่างกัน โดยติดบัตรแบบรูปนั้นๆ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันสังเกตความสัมพันธ์ของแบบรูป และส่งตัวแทนออกมาเขียนรูปถัดไปทางขวามือ อีก 3 รูป เช่น 

            
    (รูปหัวใจ รูปสี่เหลี่ยม หน้ายิ้ม อย่างละ 1 รูป เรียงต่อกัน ดังนั้น 3 รูป ถัดไป จะเป็น รูปสี่เหลี่ยม รูปหน้ายิ้ม รูปหัวใจ)
          
    (รูปสามเหลี่ยมใหญ่ 1 รูป สลับกับรูปสามเหลี่ยมเล็ก 1 รูป ดังนั้น 3 รูปถัดไป จะเป็น รูปสามเหลี่ยมใหญ่ รูปสามเหลี่ยมเล็ก รูปสามเหลี่ยมใหญ่)
             
   
(รูปวงกลมสีขาวสลับกับรูปวงกลมสีดำ ดังนั้น 3 รูป ถัดไป จะเป็นรูปวงกลมสีขาว รูปวงกลมสีดำ รูปวงกลมสีขาว)
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วแจกบัตรแบบรูปเรขาคณิตและบัตรแบบรูปอื่นๆ ที่มี ความสัมพันธ์ในลักษณะสี ขนาด และรูปร่าง กลุ่มละ 8-10 แบบรูป จากนั้นให้แต่ละกลุ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูป แล้วเขียนรูปถัดไป 3 รูป ของแต่ละแบบรูป จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกนำเสนอที่หน้าชั้น ให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์  ในหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง เรขาพาสนุก เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
6. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง กระเป๋าลายเรขาคณิต ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประดิษฐ์กระเป๋าจากกระดาษ โดยออกแบบลวดลายจากรูปเรขาคณิต ซึ่งจะต้องมีรูปเรขาคณิต ดังนี้ มุม เส้นขนาน รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสมมาตร หรือจะใช้การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิตก็ได้
7. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง
 กระเป๋าลายเรขาคณิต

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 3.1 เรื่อง
 กระเป๋าลายเรขาคณิต

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. บัตรแบบรูป
4. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง เรขาพาสนุก

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้