Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรขาคณิต

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 32,435 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มุมและเส้นขนาน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

มุม เกิดจากรังสี 2 เส้น ที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน ส่วนเส้นขนาน เป็นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน มีระยะห่างเท่ากันตลอด และไม่สามารถตัดกันได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 3.1  ป.4/1  บอกชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์
             ป.4/2  บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงการขนาน
   ค 6.1  ป.4-6/1 – ป.4-6/6 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์แทนมุมได้
2. สามารถบอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงการขนานได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ส่วนประกอบของมุม
2. การเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม
3. ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน)
4. เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนแบบสาธิต)         
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  3

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนเรื่อง รังสี โดยนำบัตรภาพรังสีให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกถึงลักษณะของรังสีว่า รังสีมีจุดปลาย 1 จุด และปลายอีกข้างหนึ่ง มีหัวลูกศรที่ต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุด จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แล้วให้กลุ่มที่ 1 ส่งตัวแทนอกมาเขียนรังสีโดยกำหนดชื่อของรังสีนั้น แล้วกลุ่มที่ 2 ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนสัญลักษณ์แสดงรังสีที่กลุ่มที่ 1 เขียนไว้
2. ครูเขียนจุดบนกระดาน 1 จุด แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนรังสี 2 เส้น จากจุดจุดเดียวกัน ครูให้นักเรียนทำซ้ำเช่นนี้อีกหลายๆ ครั้ง ให้มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงภาพที่เกิดขึ้นจากรังสี 2 เส้นนั้นว่ามีลักษณะอย่างไร
3. ครูบอกนักเรียนว่า ภาพที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า มุม โดยจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของรังสีทั้งสองเส้นนี้ เรียกว่า จุดยอดมุม และรังสีทั้งสองเส้น เรียกว่า แขนของมุม และครูแนะนำการเรียกชื่อมุมว่า ให้เรียกชื่อมุม ตามชื่อจุดยอดมุม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า มุมเกิดจากรังสี 2 เส้น ที่มีจุดเริ่มต้นจุดเดียวกัน แล้วให้นักเรียนศึกษา เรื่อง มุม เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน
5. ครูให้นักเรียนนำกระดาษมา 1 แผ่น พับ 1 ครั้ง แล้วพับอีก 1 ครั้ง ให้รอยพับทับกันสนิท ตรงส่วนที่เป็นรอยพับที่เกิดขึ้นจะเป็นมุมชนิดหนึ่ง เรียกว่า มุมฉาก ซึ่งมีขนาด 90 องศา จากนั้นครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งของในห้องเรียนว่า มีสิ่งของใดบ้างประกอบด้วยมุมฉาก โดยนำกระดาษเป็นมุมฉากไปวางทาบดูว่า สิ่งของนั้นประกอบด้วยมุมฉากหรือไม่ โดยครูสาธิตให้นักเรียนดูก่อน
6. ครูเขียนเส้นตรง แล้วให้นักเรียนนำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากวัดมุมว่ามีขนาดเท่าไร จากนั้นครูอธิบายว่า มีขนาดสองมุมฉาก หรือเรียกว่า มุมตรง
7. ครูนำบัตรภาพมุมหลายๆ ขนาด ติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากเปรียบเทียบขนาดของมุม แล้วแบ่งมุมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ มุมฉาก มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก และมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก
8. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก เรียกว่า มุมแหลม และมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า มุมฉาก เรียกว่า มุมป้าน
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับมุม ว่ามีกี่ชนิด และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง มุมแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร
10. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง มุม โดยให้นักเรียนวัดมุมด้วยกระดาษที่พับเป็นมุมฉาก แล้วบอกว่าเป็นมุมฉาก มุมแหลม หรือมุมป้าน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูเขียนเส้นขนานคู่หนึ่งบนกระดาน แล้วสาธิตการวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสอง โดยใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉาก จากนั้นครูแนะนำว่า เส้นตรงสองเส้นที่มีระยะห่างเท่ากันตลอด เรียกว่า เส้นตรงสองเส้นขนานกัน หรือเส้นตรงสองเส้นนั้นเป็นเส้นขนาน
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แล้วแจกบัตรภาพเส้นขนานและเส้นไม่ขนานคละกัน กลุ่มละ 5 ใบ จากนั้นให้นักเรียนใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากวัดดูว่า เส้นตรงแต่ละคู่มีระยะห่างเท่ากันเสมอหรือไม่ แล้วสรุปว่าเส้นตรงคู่ใดบ้างขนานกัน คู่ใดบ้างไม่ขนานกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอหน้าชั้น ให้เพื่อนกลุ่มอื่นและครูตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่
4. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่มีส่วนขนานกัน เช่น ไม้บรรทัด โต๊ะ จากนั้นให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เส้นขนาน เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง เส้นขนาน ให้นักเรียนพิจารณาว่า เส้นตรง รังสี หรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ที่กำหนดให้ขนานกันหรือไม่ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. บัตรภาพรังสี
4. บัตรภาพมุม
5. บัตรภาพเส้นขนานและเส้นไม่ขนาน
6. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง มุม
7. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เส้นขนาน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้