Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:05 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การบวกและการลบ

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 15,992 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบวกและโจทย์ปัญหา เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การบวกจำนวนมากกว่าสองจำนวน ให้บวกทีละสองจำนวน และวิธีการหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวก ทำได้โดยวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วสรุปวิธีหาคำตอบ โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงหาคำตอบ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.2  ป.4/1  บอก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
             ป.4/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ได้
   ค 6.1  ป.4-6/1-ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกำหนดโจทย์การบวกให้ สามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้
2. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
3. เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การบวก  
2. โจทย์ปัญหาการบวก
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสาธิต และวิธีสอนแบบบรรยาย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  2

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนความสัมพันธ์ของค่าประจำหลัก โดยครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม ดังนี้
    - 1 สิบ มีกี่หน่วย  (10 หน่วย)                    - 1 ร้อย มีกี่สิบ (10 สิบ)
    - 1 พัน มีกี่ร้อย (10 ร้อย)                          - 1 หมื่น มีกี่พัน (10 พัน)
    - 1 แสน มีกี่หมื่น (10 หมื่น)                       - 1 ล้าน มีกี่แสน (10 แสน)
    จากนั้นครูทบทวนการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ทั้งที่ไม่มีการทด และมีการทดในหลักต่างๆ โดยให้นักเรียนทำบัตรโจทย์การบวก คนละ 1 ใบ
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายและสรุปให้ได้ว่า การบวกจำนวนที่มีหลายหลักใช้วิธีการบวกจำนวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน ถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนที่มีสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือ และ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีทักษะเรื่องนี้ให้ฝึกทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000
3. ครูเขียนโจทย์การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกมากกว่า 10,000 และไม่มีการทดบนกระดาน เช่น 43,215 + 54,671 =  __  ให้นักเรียนหาคำตอบ ซึ่งนักเรียนควรหาคำตอบได้โดยใช้หลักเดียวกันกับการบวกไม่เกิน 10,000 ที่ได้เรียนมาแล้ว หลังจากที่นักเรียนหาคำตอบได้แล้ว ครูยกตัวอย่างโจทย์การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกมากกว่า 10,000 และมีการทด ให้นักเรียนหาคำตอบ เช่น 47,135 + 98,176 = __ 
4. ครูนำโจทย์การบวกในกิจกรรม ข้อ 3 มาอธิบายขั้นตอนการบวกในแนวตั้ง โดยให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกทีละหลักอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปหลักของการบวกจำนวนที่มีหลายหลัก ดังนี้
     
    ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปและเขียนบนกระดาน ดังนี้
              43,215 + 54,671  = 97,886
5. ครูยกตัวอย่างโจทย์และจัดกิจกรรมในทำนองนี้อีก 1-2 ตัวอย่าง

      
     
    

    ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปและเขียนบนกระดาน ดังนี้
             47,135 + 98,176  =  145,311
6. ครูยกตัวอย่างโจทย์ และจัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้ อีก 1-2 ตัวอย่าง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ ดังนี้
    - การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีหลายหลักยังคงใช้หลักเหมือนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 กล่าวคือ นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนที่มีสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ ดังนั้น การแสดงวิธีหาผลบวกในแนวตั้ง จะต้องเขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกัน
7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก ข้อ 1 ในหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การบวก เป็นการบ้านแล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูติดบัตรโจทย์ปัญหาการบวกบนกระดานให้นักเรียนอ่าน พร้อมทั้งวิเคราะห์โจทย์ว่าจะหาคำตอบของโจทย์แต่ละข้อต่อไปนี้ได้อย่างไร
    ตัวอย่างโจทย์
    - สมบัติมีเงิน 43,500 บาท สมปองมีเงิน 37,250 บาท สมบัติและสมปองมีเงินรวมกันกี่บาท
    - สุรชัยซื้อคอมพิวเตอร์ 25,750 บาท แล้วยังเหลือเงินอีก 47,250 บาท เดิมสุรชัยมีเงินกี่บาท
    - วันแรกขายสินค้าได้เงิน 53,200 บาท วันที่สองขายสินค้าได้เงินมากกว่าวันแรก 16,700 บาท วันที่สองขายสินค้าได้เงินกี่บาท
    - ในอำเภอแห่งหนึ่งมีพลเมืองเป็นผู้ชาย 98,536 คน เป็นผู้หญิง 124,579 คน ในอำเภอนี้มีพลเมืองทั้งหมดกี่คน
2. ครูนำตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกหลายๆ ตัวอย่าง มาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ว่า คำตอบควรเป็นอย่างไร และหาคำตอบอย่างไร แล้วจึงให้หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบโดยทำตามขั้นตอน ดังนี้
    ขั้นที่ 1  ฝึกให้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา โดยการอ่านโจทย์ แล้วตอบคำถามให้ได้ว่า โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง โจทย์ต้องการให้หาอะไร
    ขั้นที่ 2  ฝึกการวางแผนหรือหาแนวทางแก้โจทย์ปัญหา โดยอาจใช้วิธีเขียนแผนภาพ เขียนตารางหรือเปลี่ยนจำนวนให้น้อยลง เพื่อให้มองเห็นแนวทางว่าจะหาคำตอบได้อย่างไร
    ขั้นที่ 3  หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบ เช่น สมคิดขับรถวันแรกได้ระยะทาง 23,500 เมตร วันที่สองได้ระยะทาง 34,500 เมตร สมคิดขับรถได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตร
    ครูอาจใช้คำถาม ดังนี้ 
    - โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (สมคิดขับรถวันแรกได้ระยะทาง 23,500 เมตร วันที่สองได้  ระยะทาง 34,500 เมตร)
    - โจทย์ต้องการให้หาอะไร (สมคิดขับรถได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตร)
    - หาแนวทางแก้โจทย์โดยเขียนแผนภาพ ดังนี้      

    - เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (23,500 + 34,500  = __ )
    - ได้คำตอบเท่าใด (58,000 เมตร)
    - ตรวจสอบคำตอบ
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาศึกษาตัวอย่าง จากหนังสือเรียนเพิ่มเติม
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
5. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวก พร้อมทั้งวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ
6. ครูกำหนดประโยคสัญลักษณ์ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา เช่น
                138,352 + 73,189 = __ ตัวอย่างโจทย์ปัญหา
    - ปีนี้สุดใจมีรายได้ 138,352 บาท จิตรามีรายได้ 73,189 บาท ในปีนี้ทั้งสองคนมีรายได้ รวมกันกี่บาท
    - อำเภอ ก มีประชากร 138,352 คน อำเภอ ข มีประชากรมากกว่าอำเภอ ก 73,189 คน  อำเภอ ข  มีประชากรทั้งหมดกี่คน
                สถานการณ์ที่กำหนด
                รถจักรยานยนต์ ราคา 45,000 บาท                              วิทยุ ราคา 9,850 บาท
                โทรทัศน์สี ราคา 12,300 บาท
    ตัวอย่างโจทย์ปัญหา
    - อำนวยซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 45,000 บาท อำนาจซื้อโทรทัศน์สีราคา 12,300 บาท อำนวยและอำนาจซื้อสินค้ารวมกันเป็นเงินกี่บาท
    - สุดาขายวิทยุราคา 9,850 บาท และขายโทรทัศน์สีราคา 12,300 บาท สุดาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เงินทั้งหมดกี่บาท  
7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ข้อ 3 ในหนังสือแบบฝึกหัดเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. บัตรโจทย์การบวก
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การบวก
6. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้