Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:23 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 29,880 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง จำนวนนับ เวลา 8 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีหกหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักหมื่น เรียงตาม ลำดับจากขวาไปซ้ายอยู่ในหลักแสน หลักล้าน หลักสิบล้าน หลักร้อยล้าน หลักพันล้าน ... ซึ่งค่าประจำหลัก มีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือ ตัวเลขในแต่ละหลัก จะมีค่าประจำหลักนั้นๆ และการเขียนตัวเลขในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆ ของจำนวนนั้น และเมื่อนำจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกัน จะมีค่าเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ค 1.1  ป.4/1  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับศูนย์  เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
             ป.4/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
   ค 6.1  ป.4-6/1 – ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนได้
2. สามารถบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และเขียนในรูปกระจายได้
3. สามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ และการอ่าน
2. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ และการใช้ 0 เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก
3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
4. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนแบบสาธิต)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูทบทวนจำนวนนับและตัวเลขที่ไม่เกิน 100,000 เกี่ยวกับการอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย โดยครูติดบัตรตัวเลขฮินดูอารบิก บัตรตัวเลขไทยทีละจำนวนบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนอ่านจำนวนนั้นๆ และแสดงจำนวนโดยใช้ลูกคิดและหลักลูกคิดตามจำนวนที่อ่าน
    เช่น  บัตรตัวเลข  82,587
           คำอ่าน  แปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด  และแสดงจำนวนได้ดังนี้

2. ครูให้นักเรียนทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยดูตัวอย่างในหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนอ่านจำนวนพร้อมๆ กัน
3. ในการสอนจำนวนที่มากกว่า 100,000 ครูอาจใช้ลูกคิดและหลักลูกคิดแสดงจำนวน โดยเริ่มจากจำนวน 100,000 ครูใส่ลูกคิดในหลักหมื่น 10 ลูก ครูถามนักเรียนว่า 
    - ในหลักหมื่นมีลูกคิดกี่ลูก  (10 ลูก)
    - แสดงจำนวนเท่าไร  ( แสดงจำนวน 10 หมื่น)
    ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า ลูกคิดในหลักหมื่นมี 10 ลูก จะต้องนำลูกคิดในหลักหมื่น 10 ลูกออก แล้วใส่ลูกคิดในหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักหมื่น 1 ลูก ดังนี้

    ครูแนะนำว่า หลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักหมื่น เรียกว่า หลักแสน
    ลูกคิดในหลักแสน 1 ลูก แสดงจำนวน 1 แสน ครูเขียน 1 แสน บนกระดาน แล้วถามนักเรียนต่อว่า
    - ถ้ามีลูกคิดในหลักแสน 2 ลูก แสดงจำนวนเท่าใด  ( 2 แสน)        
    - ถ้ามีลูกคิดในหลักแสน 3 ลูก แสดงจำนวนเท่าใด  ( 3 แสน)       
    ครูถามเพิ่มทีละลูก จนครบสิบ
    - ถ้ามีลูกคิดในหลักแสน 10 ลูก แสดงจำนวนเท่าใด  ( 10 แสน)                   
    - เมื่อมีลูกคิดในหลักแสนครบ 10 ลูก เราควรทำอย่างไร  (นำลูกคิด 10 ลูก ในหลักแสนออก  แล้วใส่ลูกคิดในหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักแสน 1 ลูก)
    ครูแนะนำว่า หลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสน เรียกว่า หลักล้าน  ดังนั้น 10 แสน ก็คือ 1 ล้าน  ครูแนะนำต่อว่า หลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักล้าน เรียกว่า หลักสิบล้าน และหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักสิบล้าน เรียกว่า หลักร้อยล้าน และเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ ไป เป็น หลักพันล้าน  
     หลักหมื่นล้าน  ...

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 โดยครูนำลูกคิดใส่ลงในหลักลูกคิดแสดงจำนวน 3-5 จำนวน เช่น 322,387  256,183  145,926  1,356,077  2,104,578  จากนั้น ให้นักเรียนใช้ลูกคิดและหลักลูกคิดแสดงจำนวนอื่นๆ พร้อมทั้งอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนจำนวนนับ ข้อ 1-3 ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การอ่านและการเขียนจำนวน ข้อ 1-2 ในหนังสือแบบฝึกหัดเป็นการบ้านและนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จนได้ข้อสรุป ดังนี้
    - 10 หน่วย      เท่ากับ    1 สิบ
    - 10 ร้อย        เท่ากับ    1 พัน
    - 10 พัน         เท่ากับ    1 หมื่น
    - 10 หมื่น        เท่ากับ    1 แสน
    - 10 แสน        เท่ากับ    1 ล้าน
    - 10 ล้าน         เท่ากับ    1 ร้อยล้าน
5. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ข้อ 1 ในหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูยกตัวอย่างจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 โดยการติดบัตรตัวเลข เช่น 1,382,547  แล้วให้นักเรียนนำลูกคิดใส่ลงในหลักลูกคิด และครูให้นักเรียนบอกว่า 1, 3, 8, 2, 5, 4, 7 อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด
2. ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 และ 2 ในหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่า ค่าของเลขโดดของจำนวนนับ มีค่าเป็นอย่างไร จนสรุปได้ว่า
    - ค่าของเลขโดดของจำนวนนับจะมีค่าเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเลขโดดนั้นอยู่ในหลักใด
    - ค่าประจำหลักแต่ละหลัก จะมีค่าเป็น 10 เท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือ
3. ครูให้นักเรียนดูความแตกต่างของค่าของเลขโดดตัวเดียวกันแต่อยู่คนละหลัก ในตัวอย่างที่ 3 จากหนังสือเรียน และดูการใช้ 0 เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก จากตัวอย่างในหนังสือเรียน
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง ค่าของเลขโดดและการใช้ 0 เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก ข้อ 1-3 ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูติดบัตรภาพแสดงจำนวน 546,329 แล้วถามนักเรียนว่ามีกี่แสน (5 แสน) กับกี่หมื่น (4 หมื่น) กับกี่พัน (6 พัน) กับกี่ร้อย (3 ร้อย) กับกี่สิบ (2 สิบ) กับกี่หน่วย (9 หน่วย) จากนั้นครูแนะนำว่า 546,329 เขียนในรูปกระจายได้ ดังนี้
                                   546,329 = 500,000 + 40,000 + 6,000 + 300 + 20 + 9
ครูให้นักเรียนผลัดกันออกมาเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แล้วช่วยกันเขียนในรูปกระจาย
2. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างที่ 1-3 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ในหนังสือเรียน แล้วช่วยกันสรุป จนได้ข้อสรุปว่า
    - การเขียนจำนวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปการบวกกันของจำนวน  ในแต่ละหลัก
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ข้อ 1-2 ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในเรื่อง ค่าของเลขโดดและการเขียนในรูปกระจาย ข้อ 1-4 ในหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งในการเรียนครั้งต่อไป
5. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ข้อ 2 ในหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 6-7
1. ครูทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000 โดยยกตัวอย่างจำนวนนับครั้งละ 2 จำนวน โดยจำนวนนับต้องมีจำนวนหลักไม่เท่ากัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบ เช่น
    - 51,428  กับ  5,182
    - 4,133  กับ  41,330
    - 94,316  กับ  6,314
    จากนั้น ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่า การเปรียบเทียบจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000 ทำได้โดยการเปรียบเทียบ ดังนี้
    - ถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากัน แสดงว่า จำนวนทั้งสองจำนวนมีค่าไม่เท่ากัน โดยที่จำนวนใดมีจำนวนหลักมากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ส่วนจำนวนใดที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นจะมีค่าน้อยกว่า
    - ถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากัน ให้พิจารณาทีละหลักจากทางซ้ายมือ ถ้าแต่ละหลักมีค่าเท่ากันแสดงว่า จำนวนทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากัน แต่ถ้าเลขโดดในหลักเดียวกันของจำนวนใดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า
2. ครูยกตัวอย่างจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และมีจำนวนหลักไม่เท่ากัน 2 จำนวน เช่น 1,129,876 กับ 987,324  แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
    - 1,129,876  กับ  987,324  มีจำนวนหลักเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)
    - 1,129,876  เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก (7 หลัก)
    - 987,324     เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก (6 หลัก)
    - 1,129,876  กับ  987,324  มีค่าเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)
    - 1,129,876  กับ  987,324  จำนวนใดมากกว่า เพราะเหตุใด (1,129,876 มากกว่า เพราะ1,129,876 มีจำนวนหลักมากกว่า 987,324)
    จากนั้นครูเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบบนกระดาน ดังนี้

                         
3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และมีจำนวนหลักเท่ากัน 2 จำนวน เช่น 1,214,936  กับ  3,578,913 แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
    - 1,214,936  กับ  3,578,913 มีจำนวนหลักเท่ากันหรือไม่  (เท่ากัน)
    - ตัวเลขที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือสุดของ 1,214,936 มีค่าเท่าใด  (1 ล้าน)
    - ตัวเลขที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือสุดของ 3,578,913 มีค่าเท่าใด  (3 ล้าน)
    - 1,214,936  กับ  3,578,913 มีค่าเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)
    - 1,214,936  กับ  3,578,913 จำนวนใดน้อยกว่า เพราะเหตุใด (1,214,936 น้อยกว่า เพราะ 1 ล้าน น้อยกว่า 3 ล้าน)
    จากนั้น ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบบนกระดาน ดังนี้

                        
    ครูยกตัวอย่างจำนวนนับคู่อื่นๆ ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน และตัวเลขที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือสุดเหมือนกัน เช่น 2,108,911  กับ  2,109,911  ให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า จำนวนใดมากกว่า จำนวนใดน้อยกว่า แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบ โดยครูให้สังเกตว่า ตัวเลขที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือสุดมีค่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวามือ
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน ข้อ 1-2 ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน ข้อ 1-2  ในหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 การเปรียบเทียบจำนวน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 8

1. ครูทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการยกตัวอย่างจำนวนนับขึ้นมา 1 จำนวน เช่น 576,318 แล้วให้นักเรียนบอกจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่ครูกำหนด โดยครูอาจสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล
2. ครูเตรียมบัตรตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า 100,000 มา 4 ใบ แล้วให้นักเรียนเลือกบัตรมาเปรียบเทียบทีละคู่ จากนั้นให้เรียงลำดับบัตรตัวเลขทั้ง 4 ใบ จากจำนวนที่มีค่าน้อยไปมาก หรือจากจำนวนที่มีค่ามากไปน้อย
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นเดียวกับ ข้อ 2 อีก 1-2 ตัวอย่าง  โดยการเพิ่มจำนวนเป็น 5 จำนวน ครูแนะนำว่า ถ้าต้องการเรียงลำดับจำนวนหลายๆ จำนวน นักเรียนอาจเขียนตัวเลขแต่ละจำนวนให้หลักตรงกัน แล้วให้ดูจำนวนหลักมากที่สุดก่อน ถ้ามีจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบตามวิธีที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เช่น
                            99,850           9,470                 121,950         12,782
    เขียนตัวเลขแต่ละจำนวนให้หลักตรงกัน

                             

    - เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้          121,950   99,850   12,782   9,470
    - เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ได้ดังนี้          9,470   12,782   99,850   121,950
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การเรียงลำดับจำนวน ในหนังสือเรียนอีกครั้ง
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย   คำตอบ
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในเรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน ข้อ 3-4  ในหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนอีกครั้ง
8. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ข้อ 3 ในหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้านแล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป
9. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 โดยให้นักเรียนค้นหาจำนวนที่บอกข้อมูลต่างๆ ที่มากกว่า 100,000 มา 5 จำนวน ในหนังสือทั่วไป/หนังสือพิมพ์/อินเทอร์เน็ต แล้วนำมาเขียนคำอ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย และนำจำนวนมาเปรียบเทียบกันเป็นคู่ จนครบทุกจำนวน บอกค่าของเลขโดด และเขียนในรูปกระจาย

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง จำนวนนับ
 ที่มากกว่า 100,000

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1เรื่อง
 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. บัตรตัวเลขแสดงจำนวน
4. หลักลูกคิด
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน

แหล่งการเรียนรู้
 - หนังสือทั่วไป / หนังสือพิมพ์ / อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้