Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 21:54 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 29,881 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาจากอดีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย คนรุ่นปัจจุบันควรภาคภูมิใจในความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติต่อไป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3  ป.6/4  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้  
2. บอกวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น ศิลปกรรม วรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ และวิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำหนังสือวรรณกรรมไทย และภาพการนวดแผนไทย มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นำมาให้ดู ว่าสิ่งนี้คืออะไร เกี่ยวข้องกับคนไทย และประเทศไทยอย่างไร
2. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับภูมิปัญญาในสมัยรัตนโกสินทร์ว่า เป็นสิ่งที่สะท้อนความเจริญในด้านต่างๆ ของบ้านเมือง ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นได้มีการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยหลายสิ่ง ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในด้านต่างๆ ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ทรงส่งเสริมกวี ทั้งยังมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางการประพันธ์ ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้เป็นมรดกของบ้านเมืองด้วย
5. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เรื่อง ด้านอักษรศาสตร์ จากหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง บทพระราชนิพนธ์ โดยให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
6. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำภาพจิตรกรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่า ใครเคยเห็นภาพนี้บ้าง และนักเรียนคนใดเคยไปเที่ยววัดพระแก้วบ้าง
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนที่เคยไปออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน (ถ้านักเรียนไม่เคยไป ครูอาจเป็นคนเล่าให้นักเรียนฟังแทน)
3. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ด้านศิลปกรรม จากหนังสือเรียน และศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง ศิลปกรรมต่างๆ
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4 คน ออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา โดยแบ่งให้แต่ละคนสรุปคนละ 1 หัวข้อ ดังนี้ 
    1) สถาปัตยกรรม              2) ประติมากรรม                              
    3) จิตรกรรม                    4) วรรณกรรม
5. นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง งานศิลปกรรม โดยให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบว่าเป็นงานศิลปกรรมประเภทใด
6. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสมัยรัตน์โกสินทร์ ในด้านอักษรศาสตร์ และด้านศิลปกรรม แล้วอธิบายเชื่อมโยงว่า ภูมิปัญญาไทยอีกด้านหนึ่งที่ได้รับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ ด้านการแพทย์แผนไทย
2. ครูสอบถามนักเรียนว่า รู้จักคำว่า ฤๅษีดัดตนหรือไม่ แล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาอธิบายให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ด้านการแพทย์แผนไทย จากหนังสือเรียน และศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง ประวัติการแพทย์แผนไทย
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง การแพทย์แผนไทย
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูตั้งประเด็นคำถามว่า หากนักเรียนต้องการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย นักเรียนอยากเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านใด เพราะเหตุใด ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียน
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาแสดงบทบาทสมมุติว่า ตนเองเป็นมัคคุเทศก์ต้องการจะพานักท่องเที่ยวไปรู้จักกับภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ นักเรียนมีวิธีแนะนำอย่างไร โดยอาจนำภาพมาประกอบในการแสดงบทบาทสมมุติก็ได้ (กำหนดเวลาในการแสดงคนละ 5 นาที)
3. ครูพานักเรียนไปที่ห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อทำการค้นคว้าข้อมูลที่จะนำไปแสดงบทบาทสมมุติ
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมตัวในการแสดงบทบาทสมมุติ (คนละ 5 นาที)
5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน ครูประเมินผลเป็นรายบุคคล
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติ

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
2. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ในวัยของนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างไร
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการแสดงความคิดเห็น พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นภาพภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์   โดยให้แบ่งตามหัวข้อที่เรียนมา แล้วนำภาพมาจัดทำเป็นสมุดภาพ เรื่อง ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งเขียนบรรยายภาพและตกแต่งให้สวยงาม
5. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจสมุดภาพ เรื่อง ภูมิปัญญาสมัยรัตน
 โกสินทร์

 แบบประเมินสมุดภาพ เรื่อง ภูมิปัญญาสมัย
 รัตนโกสินทร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

 แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.6 
2. หนังสือ วรรณกรรมไทย
3. ภาพการนวดแผนไทย
4. ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
5. ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง ศิลปกรรมต่างๆ
6. ใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง ประวัติการแพทย์แผนไทย
7. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง บทพระราชนิพนธ์
8. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง งานศิลปกรรม
9. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การแพทย์แผนไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้