Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:20 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 62,891 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง อาเซียน เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้ได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการรวมกลุ่มกันทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2  ป.6/2  บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน โดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติความเป็นมาของอาเซียนได้  
2. บอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน โดยสังเขป
2. สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน
3. ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยสังเขป

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพข่าวเกี่ยวกับการประชุมอาเซียน มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพที่เห็นนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไร
2. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนว่า มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน
3. ครูอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาเซียนว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก  เฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม กินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติความเป็นมาของอาเซียน จากหนังสือเรียน และศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง อาเซียน
5. ครูนำเส้นแสดงเวลาพัฒนาการของอาเซียน มาให้นักเรียนดู เพื่อเป็นการสรุปให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน เช่น ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง และอาเซียนมีหน้าที่อะไร
7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมาชิกอาเซียน โดยให้นักเรียนวาดภาพธงชาติของกลุ่มอาเซียนแต่ละประเทศให้ถูกต้อง
8. ครูตรวจคำตอบด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนผลัดกันตรวจคำตอบ โดยมีแนวเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการประชุมอาเซียนว่า สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจหลักทางการเกษตร สินค้าหลายประเทศแย่งตลาดกันเอง ทำให้อาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุด เช่น การให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน การรวมกลุ่มเป็นเขตการค้าเสรี การร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรม เป็นต้น
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคม จากหนังสือเรียน และศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน
3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของอาเซียน โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงผลดีของการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ครูให้การบ้านนักเรียน โดยให้หาข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ มาคนละ 1 ข่าว ให้นำมาในชั่วโมงต่อไป

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ให้นักเรียนแต่ละคนนำข่าวเกี่ยวกับอาเซียนขึ้นมา จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง ภาพข่าวอาเซียน โดยให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญของข่าว พร้อมติดภาพประกอบ
2. เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนที่มีต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเรียงความ เรื่อง บทบาทอาเซียนต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความยาว 1 หน้ากระดาษ
5. เมื่อนักเรียนเขียนเรียงความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูสุ่มเรียกนักเรียน 7-8 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูกล่าวชื่นชมนักเรียนที่นำเสนอผลงานได้ดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจเรียงความ เรื่อง บทบาทอาเซียนต่อ
 การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 แบบประเมินเรียงความ เรื่อง บทบาทอาเซียน
 ต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.6 
2. ภาพข่าวการประชุมอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทย
3. เส้นแสดงเวลาพัฒนาการของอาเซียน
4. หนังสือพิมพ์
5. ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง อาเซียน
6. ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน
7. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมาชิกอาเซียน
8. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของอาเซียน
9. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ภาพข่าวอาเซียน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้