Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 6:39 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิปัญญาไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 27 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 9,783 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภูมิปัญญาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

บรรพบุรุษของไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรีได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีต  และได้สืบทอดและนำมาปรับใช้จนเกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3  ป.5/4  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีได้
2. ยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีได้
3. บอกคุณค่าของภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา โดยสังเขป เช่น ศิลปกรรม  การค้า  วรรณกรรม
2. ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี โดยสังเขป เช่น ศิลปกรรม  การค้า  วรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการอภิปราย
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสืบค้น)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย   แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของของภูมิปัญญานั้นๆ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  ภูมิปัญญาของไทยมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนไทย  เพราะเป็นสิ่งที่   สั่งสมมาตั้งแต่บรรพชน
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา  จากหนังสือเรียน
4. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  เช่น
    - การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวคิดในการปกครอง  มีผลต่อการปกครอง     ในสมัยอยุธยาอย่างไร
    - ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม  มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตของคนในสมัยนั้นอย่างไร
    - วรรณกรรมที่แต่งเพื่อยกย่องพระมหากษัตริย์  มักจะแต่งในโอกาสใด
5. ครูและเพื่อนๆ ในชั้นเรียนตรวจสอบคำตอบของนักเรียน   หากมีความบกพร่องให้นักเรียนคนอื่นสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา  ในประเด็นที่ครูกำหนด
    - ภูมิปัญญาด้านแนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
    - ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม
    - ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการค้าที่ปรากฏในสมัยอยุธยา  ดังนี้
    - การค้าในสมัยอยุธยามีการขยายตัวเป็นอย่างมาก  ทำให้ต้องหาวิธีการจัดระเบียบการค้าให้มีความรัดกุม  และก่อประโยชน์ให้มากที่สุด  เช่น การตั้งหน่วยงานดูแลการค้าโดยเฉพาะ  การตั้งระบบการค้าแบบผูกขาด  การต่อสำเภา  การเก็บอากรตลาด  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นภูมิปัญญาทางด้านการค้าในสมัยอยุธยาได้อย่างชัดเจน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในสมัยอยุธยา  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี   จากหนังสือเรียน 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในด้านต่างๆ ดังนี้
    - ภูมิปัญญาด้านศาสนา
    - ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  จากนั้นให้นักเรียนสรุปผลการอภิปรายลงในสมุด
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  
6. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  จากนั้นให้นักเรียนบันทึกข้อมูลและจัดทำเป็นสมุดภาพภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   
7. ครูกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานสมุดภาพภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินสมุดภาพภูมิปัญญาไทยสมัย
 อยุธยาและธนบุรี  

 แบบประเมินสมุดภาพภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
 และธนบุรี  

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์  ป.5
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้