Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 11 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 16,442 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 เวลา 10 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การบวกเป็นการนำจำนวนตั้งแต่สองจำนวนมารวมกัน ถ้ามากกว่าสองจำนวนให้บวกทีละสองจำนวนการแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะห์โจทย์ ถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ถาม และวิธีแก้ปัญหาโจทย์จากนั้นวางแผนแก้ปัญหาโจทย์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ค 1.2  ป.1/1  บวก ลบ และบวก ลบระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ      
             ป.1/2  วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
   ค 6.1  ป.1-3/1 – ป.1-3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ได้
2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำและหาคำตอบได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การบวกที่ไม่มีการทด
2. โจทย์ปัญหาการบวก
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ตะวันเด็กฉลาด” ให้นักเรียนฟัง

  นิทานเรื่อง ตะวันเด็กฉลาด

              ตะวันเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารัก ตะวันชอบดื่มนมมาก เพราะเขารู้ว่า นมมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง วันหนึ่งคุณย่ามาเยี่ยมตะวันและซื้อหุ่นยนต์มาฝากตะวัน 2 ตัว คุณย่าบอกว่า ป้าสุดาก็ฝากหุ่นยนต์มาให้อีก 4 ตัว ตะวันขอบคุณคุณย่า แล้วคุณย่าถามตะวันว่า ตะวันมีหุ่นยนต์ทั้งหมดกี่ตัว ตะวันนับมือตนเอง แล้วตอบคุณย่าด้วยเสียงดังฟังชัดว่า “หกตัวครับ” คุณย่าชมตะวันว่า ฉลาดมากตะวันหลานย่า แล้วตะวันก็นำหุ่นยนต์ทั้งหมดไปเล่น ปล่อยให้คุณย่าและคุณแม่พูดคุยกัน

แล้วครูสนทนากับนักเรียนถึงจำนวนหุ่นยนต์ทั้งหมดของตะวัน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบว่า ตรงกับเรื่องหรือไม่
2. ครูนำบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก พร้อมทั้งหาคำตอบ ครูแนะนำต่อว่า การบวกตามแนวนอนเป็นการเขียนตัวตั้ง ตัวบวก และผลบวกอยู่ในบรรทัดเดียวกัน
3. ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาความรู้ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (การบวกตามแนวนอน) จากหนังสือเรียน จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีหาผลบวกตามแนวนอน
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (การบวกตามแนวนอน)จากหนังสือเรียน โดยตอบปากเปล่าพร้อมกัน
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20  และทำกิจกรรม เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 1 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน 

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกต แล้วตอบคำถามว่า ตัวเลขใดเป็นตัวตั้ง ตัวเลขใดเป็นตัวบวก จากนั้นซักถามนักเรียนว่า สามารถหาคำตอบในแนวตั้งได้หรือไม่    
2. ครูให้นักเรียนจับคู่กันศึกษาความรู้ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (การบวกตามแนวตั้ง) จากหนังสือเรียน แล้วสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวิธีทำและขั้นตอนการหาคำตอบของโจทย์การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (การบวกตามแนวตั้ง) โดยตอบปากเปล่าพร้อมกัน
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2  เรื่อง สนุกกับการบวก และทำกิจกรรม เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 2 -3 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนการบวกตามแนวตั้งโดยวิธีการกระจายบนกระดาน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและซักถามเกี่ยวกับการบวกจำนวนสองจำนวนตามแนวตั้งโดยวิธีลัดว่า เป็นการบวกจำนวนสองจำนวน โดยเขียนตัวตั้ง ตัวบวก และผลบวกให้ตรงกัน
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แล้วให้ทั้งสองกลุ่มแข่งขันกันหาผลบวก โดยให้กลุ่มที่ 1 หาผลบวกตามแนวนอน กลุ่มที่ 2 หาผลบวกตามแนวตั้ง และกลุ่มที่ 3 หาผลบวกโดยวิธีลัด โดยครูกำหนดโจทย์การบวกเหมือนกันทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มใดทำได้ถูกต้องและรวดเร็วเป็นฝ่ายชนะ
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของวิธีหาผลบวกทั้ง 3 วิธี
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (การบวกตามแนวตั้งโดยวิธีลัด) จากหนังสือเรียน แล้วทำกิจกรรม เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 4 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูทบทวนเรื่อง การหาผลบวกแนวตั้งโดยวิธีลัด
2. ครูนำสิ่งของจำนวน 8 ชิ้น และ 6 ชิ้น มาวางไว้ โดยให้สิ่งของ 8 ชิ้น อยู่ด้านซ้าย และสิ่งของ 6 ชิ้น อยู่ด้านขวา ให้นักเรียนนับสิ่งของและให้ตัวแทน 1 คน ออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกบนกระดาน จะได้ดังนี้  8 + 6 =__
3. ครูนำสิ่งของใน ข้อ 2 วางสลับที่กัน ให้นักเรียนนับสิ่งของรวม แล้วให้ตัวแทนอีก 1 คน ออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก จะได้ดังนี้  6 + 8 =__ จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า  8 + 6 = 14  และ 6 + 8 = 14 นั่นคือ 8 + 6 = 6 + 8
4. ครูแนะนำนักเรียนว่า ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า สมบัติการสลับที่
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเขียนโจทย์การบวก แล้วสุ่มเรียกอีกคนให้ออกมาเขียนในรูปของการสลับที่ของการบวก
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก ร่วมกัน จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาความรู้ เรื่อง การสลับที่สำหรับการบวก เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน แล้วทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะในเรื่องเดียวกัน โดยตอบปากเปล่า พร้อมกัน
7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 5 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการสลับที่สำหรับการบวก
2. ครูเขียนโจทย์บนกระดาน 1 + 9 + 4 ให้นักเรียนพิจารณาว่า จำนวนนับใดที่บวกกันแล้วได้ผลบวกเป็นสิบ  ครูยกตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กันศึกษาความรู้ เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีสองจำนวนบวกกันได้สิบเพิ่มเติม จากหนังสือเรียน  
4. ครูกำหนดโจทย์บนกระดาน แล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาแสดงวิธีคิด
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีสองจำนวนบวกกันได้สิบ แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะในเรื่องเดียวกัน จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 6 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูกำหนดโจทย์การบวกจำนวนสามจำนวนที่ไม่มีสองจำนวนใดบวกกันได้สิบ เช่น 2 + 5 + 4 ให้นักเรียนพิจารณาและหาคำตอบ
2. ครูยกตัวอย่างในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ซ้ำอีกหลายๆ ตัวอย่าง ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีไม่มีสองจำนวนใดบวกกันได้สิบเพิ่มเติม จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันสรุป
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 7 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่ไม่มีสองจำนวนใดบวกกันได้สิบ จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวนักเรียน ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวก แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก โดยทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ วางแผนการแก้ปัญหา และแก้ปัญหา
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน แล้วทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 1 จากหนังสือแบบฝึกหัด โดยทำเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้น

ชั่วโมงที่ 8-9 
1. ครูทบทวนการทำบัตรตัวเลขและแนะนำเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วมาให้นักเรียนดู
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้ทำแถบประโยคสัญลักษณ์การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ประกอบภาพในใบงานที่ 1.3 เรื่อง แถบประโยคสัญลักษณ์การบวกประกอบภาพ พร้อมกับบันทึกแถบประโยคที่ทำเสร็จ
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1 กลุ่ม หรือ 2 กลุ่ม เป็นตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการทำแถบประโยคสัญลักษณ์การบวก พร้อมทั้งนำผลงานไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ ให้กลุ่มอื่นได้แสดงความคิดเห็นและชื่นชมผลงาน

ชั่วโมงที่ 10
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยสมาชิกไม่ซ้ำกับกลุ่มในชั่วโมงก่อน ศึกษาความรู้ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
2. ครูให้นักเรียนนำแถบประโยคจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาลงในใบงานที่ 1.4 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 แล้วนำเสนอผลงาน โดยครูสุ่มเรียก 1-2   กลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ข้อ 2  จากหนังสือแบบฝึกหัด และทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ข้อ 1-2 จากหนังสือเรียนเป็นการบ้าน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สนุกกับการบวก
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง แถบประโยคสัญลักษณ์การบวกประกอบภาพ
6. ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้