Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:05 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 27 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 12,635 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ประเทศไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติ จึงต้องมีการแลกเปลี่ยนและได้รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2  ป.5/2  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยได้
2. ยกตัวอย่างลักษณะ สาเหตุ  และผลของการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยได้
3. อภิปราย และสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันได้      

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ในสังคมไทย  เช่น  อาหาร  ภาษา  การแต่งกาย  ดนตรี โดยระบุลักษณะ  สาเหตุ  และผลโดยสังเขป
2. อิทธิพลที่หลากหลายของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป            

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอุปนัย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำแผนที่ประเทศไทย มาให้นักเรียนดู  จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาชี้ตำแหน่งจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่  จากนั้นครูให้นักเรียนบอกว่า  ประเทศไทยของเราอยู่ใกล้กับประเทศใดบ้าง
2. ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  คนไทยมีวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ คล้ายกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศใด เช่น
    - วัฒนธรรมการด้านการพูด
    - วัฒนธรรมด้านการการกิน
    - วัฒนธรรมด้านการนับถือศาสนา
    - วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
    - วัฒนธรรมด้านดนตรี
3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  ประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างชาติ  ทั้งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว  เขมร  เวียดนาม  มาเลเซีย)  และประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไป( จีน ญี่ป่น ฝรั่งเศส  อินเดีย)
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  จากหนังสือเรียน
5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอิทธิพลของต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ เช่น
    - ด้านการทำอาหาร
    - ด้านภาษา
    - ด้านการแต่งกาย
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย 
7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง อิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนอธิบายการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  จากนั้นครูสอบถามนักเรียนว่าก่อนมาโรงเรียนนักเรียนปฏิบัติอย่างไรกับผู้ปกครอง  จากนั้นครูอธิบายการปฏิบัติตนของนักเรียน เช่น      
    - การไหว้     เป็นวัฒนธรรมไทย
    - การกอด     เป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตก  
2. ครูอธิบายการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  ดังนี้  วัฒนธรรมต่างชาติได้เข้ามามีผลต่อลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย  ซึ่งส่วนใหญ่รับมาจากการติดต่อค้าขายโดยชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  ก็มีการนำเอาวัฒนธรรมจากประเทศของตนมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือรับมาจากการศึกษา  เมื่อคนไทยได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ  เมื่อกลับมาได้นำวัฒนธรรมที่ตนได้เคยเรียนรู้หรือสัมผัสกลับมาใช้ที่ประเทศไทย
3. ครูสอบถามนักเรียนว่า ที่บ้านของใครใช้เตาแก๊สบ้าง  เพราะเหตุใดคุณแม่ถึงเลือกใช้เตาแก๊ส
4. ครูสอบถามนักเรียนว่า ที่บ้านของใครใช้เตาถ่านบ้าง  หรือใช้เตาถ่านในโอกาสใดบ้าง
5. ครูให้นักเรียนบอกข้อดี  และข้อเสียของเตาแก๊ส  และครูให้นักเรียนช่วยกันตอบว่า การใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่ากัน  จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม
6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีต่อสังคมไทย จากหนังสือเรียน
7. นักเรียนและครูร่วมกันเปรียบเทียบผลดี  และผลเสีย ในประเด็นต่างๆ
8. ครูสรุปประเด็นความรู้  และเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกและพิจารณารับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพและวัฒนธรรมของสังคมไทย
9. ครูให้นักเรียนอ่านคติธรรมเพื่อเตือนสติตนเอง  ดังนี้
                     เห็นสิ่งใด                เอามาคิด             พินิจไว้
                เพื่อเตือนใจ                  ตนเอง                มิให้หลง
                เห็นเขาผิด                    คิดแก้ตน             ให้อาจอง
                ใจมั่นคง                       น้อมมาดู             รู้ภายใน

ชั่วโมงที่ 4
    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน  แล้วสรุปผลการอภิปราย และส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการอภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
 ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

 แบบประเมินการอภิปรายอิทธิพลของ
 วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์  ป.5
2. แผนที่
3. คติธรรม
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  อิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้