Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 27 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,910 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สังคมไทยและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนและอินเดียมาตั้งแต่อดีต  โดยนำเอาอารยธรรมบางอย่างมาปรับใช้โดยตรง  และปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับสภาพสังคม 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2  ป.5/1  อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีผลต่อสังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
2. ยกตัวอย่างอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีผลต่อสังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย  และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เช่น  ศาสนาและความเชื่อ  ภาษา  การแต่งกาย  อาหาร 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยใช้คำถาม)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำรายการอาหารของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่ง มาให้นักเรียนอ่าน  และลองทายดูว่า  รายการอาหารแต่ละรายการนั้นน่าจะเป็นอาหารชนิดใด

                                                            รายการอาหารอาหารแนะนำ
                                            พระรามลงสรง            ยำไข่จรกา               เค้กจรกา      
                                            สีดาลุยไฟ                 จรกาหลงไฟ             พระรามชุบศร
                                            เบญจกายเกยตื้น         นารายณ์แผลงศร       ยุทธภูมิเช็กเพ็ก
                                            หนุมานคลุกฝุ่น            ข้าวผัดสามก๊ก          ผัดหนวดโจโฉ    

2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  ชื่อรายการอาหารเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดี  วรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์  และสามก๊ก  ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมมากในสังคมไทย
3. ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบว่า รามเกียรติ์ และสามก๊ก เป็นวรรณคดีที่ไทยได้รับอิทธิพลจากชาติใด  แล้วครูเฉลยว่า เป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และจีน
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีผลต่อสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่ 2-3
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ที่มีผลต่อสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   แล้วให้สรุปความรู้ลงในแบบบันทึกความรู้
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งประเด็นคำถามในสลากคำถาม กลุ่มละ 3 คำถาม  ตามที่ครูกำหนดให้
3. ครูนำสลากคำถามมารวมกัน  แล้วแจกให้แต่ละกลุ่มตอบคำถามที่ได้รับ  โดยครูกำหนดเวลาในการหาคำตอบ  เมื่อครบตามกำหนดเวลาแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านคำถามและตอบคำถามหน้าชั้นเรียน  และให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของสลากคำถามตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูยกตัวอย่างอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  ทางด้านอักษรศาสตร์ให้นักเรียนฟัง
    - ภาษาขอมได้รับอิทธิพลจากภาษาของอินเดีย  และภาษาไทยที่ประดิษฐ์ในสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาขอม  นอกจากนี้เรายังรับภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  โดยผ่านทางพระพุทธศาสนา  ผ่านทางพราหมณ์
5. ให้นักเรียนลองตรวจสอบชื่อของตนเองว่า  ชื่อเป็นคำไทยแท้  ภาษาบาลี  สันสกฤต  โดยครูให้ความรู้ในการตรวจสอบชื่อ
6. ให้นักเรียนออกมาเขียนชื่อตัวเองบนกระดาน  จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาบอกว่า  ชื่อที่ครูเลือกเป็นคำไทยแท้  หรือภาษาบาลี  สันสกฤต  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
7. ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากครู  และบันทึกลงในสมุด
    - คัมภีร์พระธรรมศาสตร์  เป็นหลักของกฎหมายของใครบ้าง (เขมร  พม่า  มอญ  และไทยสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์)
    - ชาวพื้นเมืองที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความเชื่อเรื่องใดบ้าง (นับถือผีฟ้า  ผีบรรพบุรุษ)

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูนำภาพมังกร  กำไลหยก  ขนมไหว้พระจันทร์  มาให้นักเรียนดู  ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ครูนำมาให้ดู จากนั้นครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า สิ่งเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีน  จากหนังสือเรียน
3. ให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของคำภาษาจีน จากบัตรคำที่ครูกำหนดให้ ดังนี้
    - จิ้มก้อง                          ของถวาย
    - จุ่นจู๊                             นายสำเภา
    - ล้าต้า                            พนักงานบัญชี
    - ไต้ก๋ง                             นายท้าย
    - อากึ่ง                            ช่างไม้สำเภา
    - เท่าเต้ง                          คนทอดสมอ
    - จับกระเถา                       คนกวาดสำเภา
4. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  คำเหล่านี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาจีนที่นำมาใช้ปะปนกับภาษาไทย ซึ่งถือว่าเป็นอิทธิพลทางด้านอักษรศาสตร์ที่ไทยรับมาจากจีน
5. ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมจีน  ลงในสมุด
6. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน
7. ให้นักเรียนสรุปความรู้และเขียนแผนผังความคิดแสดงอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อสังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน                                                          

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการเขียนแผนผังความคิดแสดง
 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อ
 สังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 แบบประเมินแผนผังความคิดแสดง
 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มี
 ต่อสังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียง
 ใต้

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์  ป.5
2. รายการอาหาร
3. สลาก
4. บัตรคำ
5. ภาพมังกร  กำไลหยก  ขนมไหว้พระจันทร์
6. แบบบันทึกความรู้
7. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้