Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:20 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความจริงและข้อเท็จจริง

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 27 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 17,002 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความจริงและข้อเท็จจริง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ถ้ามีการค้นพบหลักฐานข้อมูลใหม่  หรือมีการตีความใหม่

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1
  ป.5/3  อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงได้
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 -
ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูเล่าประสบการณ์จากการไปเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนฟัง
2. ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย  และชี้แจงให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  หรือเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่น
3. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
4. ให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของคำว่า ความจริง  และ ข้อเท็จจริง   จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมและให้นักเรียนสรุปความรู้
5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นความจริงและข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
6. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์ ป.5
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้