Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรียนรู้คอมพิวเตอร์

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 24 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 25,560 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนที่สัมพันธ์กันระหว่างการรับข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  และการแสดงผลข้อมูล  การทำงานของคอมพิวเตอร์จึงจะเกิดการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 3.1  ป.4/2  บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้          
2. จำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  มีดังนี้  รับข้อมูลเข้าโดยผ่านหน่วยรับเข้าแล้วส่งข้อมูลไปจัดเก็บไว้ยังหน่วยความจำ  จากนั้นส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อผ่านกระบวนการคำนวณและเปรียบเทียบให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยแสดงผล
2. การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น  เช่น
    - อุปกรณ์รับข้อมูล  เช่น  เมาส์  แผงแป้นอักขระ
    - อุปกรณ์ประมวลผล  ได้แก่ ซีพียู
    - อุปกรณ์แสดงผล เช่น  จอภาพ ลำโพง  เครื่องพิมพ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ให้นักเรียนช่วยกันบอกขั้นตอนในการทำงานของคอมพิวเตอร์    โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การทำงานของคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอน  คือ  การรับข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล   และการแสดงผลข้อมูล
2. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน  กลุ่มละ 3 คน  เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์  จากหนังสือเรียน  คนละ 1 ขั้นตอน ดังนี้
    - การรับข้อมูล
    - การประมวลผลข้อมูล  
    - การแสดงผลข้อมูล
3. ให้นักเรียนสรุปความรู้และยกตัวอย่างอุปกรณ์การรับข้อมูล การประมวลผลข้อมูล   และการแสดงผลข้อมูลประกอบด้วย
4. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและสรุปมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน  และจดบันทึกลงในสมุด
5. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้  และประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น  ดังนี้
    - เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการรับข้อมูล มีอะไรบ้าง
    - ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง มีอะไรบ้าง  และมีความสำคัญอย่างไร
    - หน่วยความจำใดที่ปิดคอมพิวเตอร์แล้ว  ข้อมูลจะยังคงอยู่
    - หน่วยความจำแรม (RAM) มีความแตกต่างจากหน่วยความจำรอม (ROM) หรือไม่  อย่างไร
    - อุปกรณ์ใดบ้าง ที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ความจำสำรองได้
    - การแสดงผลข้อมูลมีลักษณะอย่างไรบ้าง
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์   และจำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น  แล้วนำเสนอผลงานด้วยการเขียนแผนผังความคิด

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินการเขียนแผนผังความคิดแสดงหลัก
 การทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

 แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิดแสดง
 หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
 - หนังสือเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้