Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 21:25 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

นาฏศิลป์ไทย มรดกไทย

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,325 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นาฏศิลป์ไทย มรดกไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง คุณค่านาฏศิลป์ไทย เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นาฏศิลป์ไทย  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นไทยและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดและการชมการแสดงที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้ชมรู้จักการแสดงจากที่ต่างๆ มากขึ้น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.2  ป.4/2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
             ป.4/4  ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์    

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่นได้
2. บอกเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
2. การสืบทอดนาฏศิลป์
3. หลักการชมนาฏศิลป์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - ทักษะทางนาฏศิลป์               

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสร้างความตระหนัก)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ในโรงเรียน แล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยร่วมแสดงนาฏศิลป์บ้างหรือไม่  และแสดงนาฏศิลป์ชุดใด ครูให้นักเรียนที่เคยแสดงนาฏศิลป์ออกมาสาธิตการแสดงให้เพื่อนดู  แล้วครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
3. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  แล้วถามนักเรียนว่า การแสดงนาฏศิลป์ไทยในภาพมีความสวยงามอย่างไร  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นเกริ่นนำเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย และถามนักเรียนว่า นักเรียนจะสืบทอดเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยได้อย่างไร
4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย ในหนังสือเรียน
5. ครูนำแผนภูมิความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยติดบนกระดาน  เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจน พร้อมอธิบายรายละเอียดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น นักเรียนร่วมกันซักถามและแสดงความคิดเห็น 
6. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า นาฏศิลป์ไทยชุดใดถือเป็นการแสดงที่สวยงามและถือเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นไทยมากที่สุด เพราะเหตุใด  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
7. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันในกลุ่มเกี่ยวกับ วิธีการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันประมวลผลการอภิปราย แล้วสรุปวิธีการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย
8. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หัวข้อ การสืบทอดนาฏศิลป์
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง คุณค่านาฏศิลป์ไทย โดยให้หาภาพการแสดงนาฏศิลป์ที่ชื่นชอบแล้วนำมาติดลงในกรอบ  และบันทึกข้อมูล

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันซักถามและแสดงความคิดเห็น
2. ครูสรุปภาพรวมเกี่ยวกับความสำคัญของนาฏศิลป์ว่า ควรค่าแก่การร่วมกันสืบทอดและอนุรักษ์อย่างไร นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อสืบทอดนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่
3. ครูนำภาพการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบต่างๆ มาให้นักเรียนดูทั้งการรำไทย การเต้น การแสดงในรูปแบบต่างๆ ครูถามนักเรียนว่าเคยชมการแสดงแบบใดบ้าง แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยชม  และบอกความรู้สึกที่ได้ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดนั้น
4. ครูถามนักเรียนว่า การชมการแสดงนาฏศิลป์ต้องใช้ความรู้เรื่องใดบ้างในการวิเคราะห์การแสดง  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงชุดฟ้อนเงี้ยว   แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตสิ่งต่างๆ ดังนี้
    - ท่ารำ
    - ดนตรีประกอบ
    - เนื้อร้องประกอบ
    - การแต่งกาย
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสังเกตหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันประมวลผลที่นักเรียนสังเกตได้จากการแสดงชุด ฟ้อนเงี้ยว ที่ได้ชม
7. ครูซักถามนักเรียนว่า การชมการแสดงนาฏศิลป์ต้องใช้ความรู้เรื่องใดบ้างในการวิเคราะห์การแสดง ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยยกตัวอย่างจากการชมการแสดงชุดฟ้อนเงี้ยว  
8. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง มารยาทและความเหมาะสมในการชมการแสดงเบื้องต้น แล้วถามนักเรียนว่า ขณะที่นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงชุดฟ้อนเงี้ยว  นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมารยาทในการชมการแสดงหรือไม่
9. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียน หัวข้อ หลักการชมนาฏศิลป์
10. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงชุดรำเหย่อย แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตสิ่งต่างๆ   ได้แก่
    - ท่ารำ
    - ดนตรีประกอบ
    - เนื้อร้องประกอบ
    - การแต่งกาย 
      เมื่อสังเกตแล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบ การแสดงชุดรำเหย่อย กับ การแสดงชุดฟ้อนเงี้ยวว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร
11. ครูและนักเรียนร่วมกันประมวลผลที่นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบการแสดงชุดฟ้อนเงี้ยวและการแสดงชุดรำเหย่อย  ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นภาคกลางและภาคเหนือ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการแสดงนาฏศิลป์ของแต่ละท้องถิ่น
12. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงชุดรำโนราห์  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตสิ่งต่างๆ ได้แก่
    - ท่ารำ
    - ดนตรีประกอบ
    - เนื้อร้องประกอบ
    - การแต่งกาย 
     ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสังเกตหน้าชั้นเรียน 
13. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงชุดเซิ้งสวิง  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตสิ่งต่างๆ ได้แก่
    - ท่ารำ
    - ดนตรีประกอบ
    - เนื้อร้องประกอบ
    - การแต่งกาย 
      เมื่อสังเกตแล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบ การแสดงชุดรำโนราห์  กับ การแสดงชุดเซิ้งสวิง ที่ได้ชมว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร
14. ครูและนักเรียนร่วมกันประมวลผลที่นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบ การแสดงชุดรำโนราห์ กับการแสดงชุดเซิ้งสวิง ซึ่งเป็นกาแสดงพื้นเมืองภาคใต้และภาคอีสาน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการแสดงนาฏศิลป์ของแต่ละท้องถิ่น
15. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ โดยให้แต่ละกลุ่มฝึกการแสดงนาฏศิลป์มา 1 ชุด จากนั้นให้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน และบันทึกข้อมูล

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า การแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่คนไทยควรภาคภูมิใจหรือไม่ เพราะเหตุใด  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำชิ้นงานที่ 6.2 โดยให้แต่ละกลุ่มหาภาพนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์ท้องถิ่น แล้วเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง และบันทึกข้อมูลตามประเด็น ดังนี้
    - ท่ารำ
    - ดนตรีประกอบ
    - เนื้อร้อง
    - เครื่องแต่งกาย
    จากนั้นให้แต่ละกลุ่มบอกแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณค่านาฏศิลป์ไทย และแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป  โดยเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงานที่ 6.2

 แบบประเมินการเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยกับ
 นาฏศิลป์ท้องถิ่น

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
2. แผนภูมิความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
3. วีดิทัศน์การแสดงชุด ฟ้อนเล็บ / รำเหย่อย / รำโนราห์ / เซิ้งสวิง
4. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
5. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง คุณค่านาฏศิลป์ไทย
6. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องนาฏศิลป์
3. ผู้มีความรู้ เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้