Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 12:35 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

นาฏศิลป์ไทย มรดกไทย

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 15,706 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นาฏศิลป์ไทย มรดกไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นาฏศิลป์ไทยมีความเป็นมาตั้งแต่โบราณ โดยถูกคิดค้นและสร้างสรรค์จากศิลปินสมัยก่อนจนเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทย ดังนั้นก่อนเรียนและก่อนการแสดงจึงต้องมีการไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  และบรรพชนที่ได้คิดค้นขึ้นมา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.2  ป.4/1  อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ
             ป.4/3  อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ ได้
2. อธิบายความสำคัญของการไหว้ครูได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความเป็นมาของนาฏศิลป์
2. การไหว้ครู

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม      

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูสอบถามเรื่อง ความชอบหรือไม่ชอบในวิชานาฏศิลป์ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร จากนั้นให้นักเรียนดูภาพการแสดงนาฏศิลป์ในหนังสือเรียน  แล้วถามนักเรียนว่า การแสดงในภาพเป็นการแสดงของท้องถิ่นใด ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
3. ครูเกริ่นนำเรื่องที่มาของนาฏศิลป์ แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หัวข้อ ความเป็นมาของนาฏศิลป์ จากนั้นครูอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจ
4. ครูนำภาพเกี่ยวกับชุดการแสดงต่างๆ มาให้นักเรียนดูเพิ่มเติม เช่น ฟ้อนเล็บ การเซิ้งสวิง พร้อมกับภาพในหนังสือเรียน  แล้วอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของการแสดงนั้นๆ
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์  โดยครูให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานตามที่ได้สืบค้นมา 
6. ครูชมเชยการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนเพื่อเสริมกำลังใจ  และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมา  และคุณค่าของการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์
7. ครูถามนักเรียนว่า การแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่นของนักเรียน มีลักษณะอย่างไรบ้าง  ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง นาฏศิลป์ของท้องถิ่น โดยให้สืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของการแสดงที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองมา 1 ชุด

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยรายงานประวัติความเป็นมาของการแสดงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ แล้วนำไปจัดป้ายนิเทศ จากนั้นครูสรุปเกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์
2. ครูอธิบายถึงคุณค่าและความหมายของการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ โดยเฉพาะครูซึ่งเป็นบรรพบุรุษเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ที่ล่วงลับไปแล้ว ครูถามนักเรียนว่า เคยรู้จักหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการไหว้ครูนาฏศิลป์หรือไม่
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการไหว้ครู จากหนังสือเรียน เมื่อนักเรียนทราบเกี่ยวกับความสำคัญของการไหว้ครูแล้ว ครูอาจพานักเรียนไปยังสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู หรือนำภาพเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูมาให้ชม และอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจ และให้นักเรียนได้เห็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์
4. ครูสรุปความสำคัญของการไหว้ครู  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความอ่อนน้อมและความเคารพนับถือต่อคณาจารย์ทั้งครูและเทพเจ้า ครูที่ล่วงลับไปแล้วและครูที่ยังมีชีวิตอยู่
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มทำชิ้นงานที่ 6.1 โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าการไหว้ครูของการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น พร้อมติดภาพหรือวาดภาพประกอบแล้วบันทึกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้
    - เป็นการไหว้ครูของการแสดงอะไร และประเภทใด (รำ ระบำ ฟ้อน)
    - อุปกรณ์ที่นำมาไหว้ครู
    - บุคลากรสำคัญในการไหว้ครู
    - ขั้นตอนในการไหว้ครู
    เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม บอกความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์
6. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันซักถามและแสดงความคิดเห็น
7. ครูประเมินการทำกิจกรรมและสรุปเกี่ยวกับความพร้อมในการทำงานกลุ่ม  และการสืบค้นข้อมูล  แล้วชมเชยความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมกำลังใจ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงานที่ 6.1

 แบบประเมินการสืบค้นข้อมูลการไหว้ครูของการ
 แสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
2. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง นาฏศิลป์ของท้องถิ่น

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องนาฏศิลป์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้