Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 19:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กิจกรรมนาฏศิลป์ (2)

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 12,878 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมนาฏศิลป์ (2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง นาฏศิลป์ไทย เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่  ต้องใช้ลีลาอ่อนช้อย และมีความพร้อมเพรียง  จึงจะดูสวยงาม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.1  ป.4/4  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงกิจกรรมนาฏศิลป์แบบเป็นคู่ได้ถูกต้องสวยงาม 
2. แสดงกิจกรรมนาฏศิลป์แบบเป็นหมู่คณะได้ถูกต้องสวยงาม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่
1. การรำประกอบเพลงหญิงไทยใจงาม
2. การแสดงประกอบเพลงระบำดอกบัว

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร             
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - ทักษะทางนาฏศิลป์       

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  แล้วถามนักเรียนว่าเคยแสดงฟ้อนรำกับเพื่อนบ้างหรือไม่ ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนๆ ปรบมือชมเชยความกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
3. ครูอธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ว่ามีเอกลักษณ์และมีความสวยงามอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่  จากหนังสือเรียน
4. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง หญิงไทยใจงาม พร้อมๆ กัน  แล้วครูถามนักเรียนว่า ใครเคยได้ยินหรือได้ฟังเพลงนี้มาบ้างหรือไม่ จากนั้นครูเปิดเพลง  หญิงไทยใจงาม ให้นักเรียนฟัง  แล้วครูให้นักเรียนฝึกร้องตามทีละท่อนจนคล่อง
5. ครูปรบมือตามจังหวะและให้นักเรียนร้องเพลง  หญิงไทยใจงาม  พร้อมๆ กัน
6. เมื่อครูประเมินว่านักเรียนร้องได้คล่องแล้ว จึงให้นักเรียนดูภาพประกอบการแสดงท่าทางประกอบเพลง โดยครูสาธิตท่าทางประกอบเพลง ได้แก่ ท่าพรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง ให้นักเรียนดู  จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลง โดยครูคอยให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้สวยงาม
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการแสดงท่าให้สอดคล้องกับการก้าวเท้าจึงจะแลดูสวยงาม และแสดงให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง โดยการก้าวเท้ามี 4 จังหวะ ให้ครูอธิบายจากหนังสือเรียนประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนท่าทางที่ใช้ประกอบเพลง  หญิงไทยใจงาม อีกครั้ง
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ฝึกซ้อมการแสดงท่าประกอบเพลง หญิงไทยใจงาม  แล้วออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูประเมินผลการแสดงของนักเรียนแต่ละคู่ลงในแบบประเมิน 
3. ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และให้ข้อเสนอแนะในการแสดงของนักเรียนแต่ละคู่  เพื่อพัฒนาการแสดงให้ดีขึ้นต่อไป

ชั่วโมงที่ 3 - 4
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแสดงประกอบเพลง  ระบำดอกบัว  ในหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายถึงความสวยงามและเอกลักษณ์ของเพลง  เพื่อโน้มน้าวให้นักเรียนเกิดความสนใจ
2. ครูให้นักเรียนฟังเพลง  ระบำดอกบัว  แล้วฝึกให้นักเรียนร้องเพลงทีละท่อนจนร้องได้คล่อง จากนั้นครูอธิบายว่า การแสดงประกอบเพลง  ระบำดอกบัว นั้นมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการแสดง คือ  ดอกบัวจริงหรือดอกบัวกระดาษ และครูสาธิตการแสดงท่าประกอบเพลง ระบำดอกบัว  ตามตารางในหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนฝึกร้องและฝึกท่าไปพร้อมๆ กัน โดยครูคอยให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  ให้แต่ละกลุ่มฝึกการแสดงท่าประกอบเพลง ระบำดอกบัว  โดยให้สมาชิกของกลุ่มช่วยกันสอนเพื่อนในกลุ่มให้สามารถปฏิบัติได้ทุกคน จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงท่าประกอบเพลง ระบำดอกบัว หน้าชั้นเรียน แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นประเมินผล
4. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่แตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด แล้วถามนักเรียนต่อว่า  การแสดงแบบคู่และแบบหมู่  มีความยากง่ายต่างกันอย่างไรบ้าง
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพิ่มเติมถึงเอกลักษณ์ ความสวยงาม ความอ่อนช้อยของการแสดงและความพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทำให้การแสดงออกมาดูสวยงาม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนแสดงท่าประกอบเพลง หญิงไทยใจ
 งาม

 แบบประเมินการแสดงท่าประกอบเพลงหญิง
 ไทยใจงาม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนแสดงท่าประกอบเพลงระบำดอกบัว

 แบบประเมินการแสดงท่าประกอบเพลงระบำ
 ดอกบัว

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
2. เนื้อเพลงประกอบการแสดง
3. สื่อที่ให้ความรู้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องนาฏศิลป์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.aksorn.com/lib/p/art_03 (เรื่อง ประวัติรำวงมาตรฐาน)

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้