Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 14:25 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กิจกรรมนาฏศิลป์ (2)

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 11,182 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมนาฏศิลป์ (2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สนุกกับจังหวะพื้นเมือง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองต้องให้สอดคล้องกับจังหวะและทำนอง จึงจะดูสวยงาม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.1  ป.4/3  แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
2. เคลื่อนไหวประกอบจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตนได้ 

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงพื้นเมือง
1. การเคลื่อนไหวจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว
2. การเคลื่อนไหวจังหวะรองเง็ง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - ทักษะทางนาฏศิลป์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  แล้วถามนักเรียนว่า การแสดงในภาพน่าจะใช้แสดงประกอบจังหวะเพลงพื้นเมืองท้องถิ่นใดได้บ้าง จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงพื้นเมือง จากหนังสือเรียน
3. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง ฟ้อนเงี้ยว  แล้วถามนักเรียนว่า เคยได้ยินหรือไม่ ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความน่าสนใจ  และความหมายของเนื้อเพลง จากนั้นครูร้องเพลงฟ้อนเงี้ยวทีละท่อน ให้นักเรียนฝึกร้องตามจนคล่อง และสาธิตการฝึกก้าวเท้าตามจังหวะของบทเพลงตามวิธีการที่อธิบายในหนังสือเรียน ฝึกเปลี่ยนมือจีบจนคล่อง (ครูคอยให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล)
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  ให้แต่ละกลุ่มฝึกการเคลื่อนไหวจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว จนคล่องและพร้อมเพรียงกัน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงการเคลื่อนไหวจังหวะฟ้อนเงี้ยวหน้าชั้นเรียน  แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นประเมินผลและบันทึกผลการประเมิน

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  จังหวะเพลงพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นคล้ายคลึงกันหรือไม่  เพราะเหตุใด  จากนั้นครูบอกนักเรียนว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ฝึกเคลื่อนไหวจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว ซึ่งเป็นจังหวะเพลงพื้นเมืองของภาคเหนือ  ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ฝึกการเคลื่อนไหวจังหวะเพลงรองเง็ง  ซึ่งเป็นจังหวะเพลงพื้นเมืองของภาคใต้บ้าง  เพื่อให้เห็นความแตกต่างของจังหวะเพลงพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น
2. ครูสาธิตการเคลื่อนไหวจังหวะเพลงรองเง็ง ซึ่งเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว โดยครูทำท่านำให้นักเรียนปฏิบัติตาม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย เมื่อนักเรียนเริ่มปฏิบัติได้คล่องแล้ว  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาแสดงการเคลื่อนไหวจังหวะเพลงรองเง็งหน้าชั้นเรียน  แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นประเมินผล
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับจังหวะพื้นเมืองที่ชื่นชอบ  พร้อมทั้งท่าทางประกอบเพลง แล้วฝึกซ้อมตามเพื่อนำมาแสดงหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงถัดไป
4. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองเหมือนกับการทำท่าประกอบเพลงอื่นๆ หรือไม่ มีหลักการอย่างไรบ้าง  แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสำคัญของเพลงพื้นเมือง และการแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่างไรให้เกิดความสวยงาม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักและร่วมกันอนุรักษ์ไว้

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนเคลื่อนไหวจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว

 แบบประเมินการเคลื่อนไหวจังหวะเพลงฟ้อน
 เงี้ยว

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเคลื่อนไหวจังหวะเพลงรองเง็ง

 แบบประเมินการเคลื่อนไหวจังหวะเพลงรองเง็ง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
2. เนื้อเพลงประกอบการแสดง
3. สื่อที่ให้ความรู้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้มีความรู้ เช่น พ่อ แม่ ปกครอง ครู
3. ห้องนาฏศิลป์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้