Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 18:46 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กิจกรรมนาฏศิลป์ (1)

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 20,809 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรมนาฏศิลป์ (1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ภาษาท่าและนาฏยศัพท์  เป็นทักษะพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.1  ป.4/1  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ได้
2. แสดงออกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
3. แสดงภาษาท่าและนาฏยศัพท์ตามแบบนาฏศิลป์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การแสดงออกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. ภาษาท่า
3. นาฏยศัพท์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม       
 - ทักษะทางนาฏศิลป์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสาธิต และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้นักเรียนดูภาพในกิจกรรมนำสู่การเรียน จากหนังสือเรียน แล้วบอกว่า ผู้แสดงทำท่าทางใด จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์และละครว่า  เป็นการแสดงที่เน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย  การใช้เสียง  และการใช้ภาษา  เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจ  ซึ่งการแสดงท่าทางต่างๆ   ผู้แสดงต้องมีทักษะพื้นฐานในด้านการแสดงออกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ   
    - การได้เห็น        โดยใช้ตา
    - การได้กลิ่น        โดยใช้จมูก
    - การได้ยิน          โดยใช้หู
    - การได้สัมผัส      โดยใช้ผิวหนัง
    - การได้ลิ้มรส       โดยใช้ลิ้น
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า  ร่างกายของเรามีประสาทสัมผัสที่รับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอะไรบ้าง  แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบทีละคน  จากนั้นครูติดแผนภูมิแสดงประสาทสัมผัสทั้ง 5  บนกระดาน  แล้วชี้บอกหน้าที่ของประสาทสัมผัสทั้ง 5  ให้นักเรียนฟัง
4. ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาทำท่าทางตามที่ครูบอก  หรืออาจให้นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน  เช่น         
    - มองดูนกบินบนท้องฟ้า
    - ดมดอกไม้หอมชื่นใจ
    - แอบฟังเพื่อนคุยกัน
    - อากาศหนาวมากจนตัวสั่น 
5. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  การแสดงต่างๆ เมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ปฏิบัตินี้  เป็นการกระทำที่เลียนแบบการตอบสนองของประสาทสัมผัสทั้ง 5  ซึ่งสามารถแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางต่างๆ และนำไปเป็นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์และละครให้สมบทบาท  เพื่อสร้างจินตนาการและสื่อความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจตรงกับผู้แสดง
6. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  การแสดงท่าทางผ่านประสาทสัมผัสใดแสดงได้ยากที่สุด  เพราะเหตุใดจากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  แล้วให้แต่ละกลุ่มฝึกแสดงท่าทางผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  ตามที่ได้เรียนรู้มา  โดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์และให้คำแนะนำแก่นักเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับภาษาท่า  โดยให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดงภาษาท่า  ที่เคยเรียนในระดับชั้น ป. 3 ให้เพื่อนๆ ดูหน้าชั้นเรียน
2. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความสำคัญของภาษาท่าในการแสดงนาฏศิลป์ว่า  ช่วยสื่อความหมายระหว่างผู้ชมและผู้แสดง  ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการใช้ตามลักษณะ  ได้ดังนี้
    1) ใช้ภาษาท่าธรรมชาติ  เป็นการนำท่าทางตามธรรมชาติของคนมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ท่าทางในการแสดง  เช่น  ท่าฉัน  ท่าเรียก  ท่าเชิญ  เป็นต้น
    2) ใช้ภาษาท่าเลียนแบบพฤติกรรมทางอารมณ์  เป็นท่าทางที่ใช้เพื่อสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ  เช่น  ท่ารัก  ท่าดีใจ  ท่าโกรธ  ท่าเศร้า  เป็นต้น
    3) ใช้ภาษาท่าเลียนแบบคนและสัตว์  เป็นการทำท่าทางโดยเลือกใช้ลักษณะเด่นของคนและสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะ  เช่น  ท่าลิง  ท่าม้า  ท่าคนแก่  ท่านก  เป็นต้น
    4) ใช้ภาษาท่าสื่อความหมายตามหลักนาฏศิลป์ไทย  เป็นการนำท่าร่ายรำทางนาฏศิลป์หรือนาฏยศัพท์มาใช้  เช่น  การจีบ  การตั้งวง  เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น  เช่น  ท่ายิ้ม  ท่าดีใจ  ท่าเดินไป  ท่าตัวเรา  เป็นต้น
3. ครูเชิญวิทยากร  เช่น  นักศึกษาเอกนาฏศิลป์หรือผู้ที่มีความรู้และความชำนาญด้านนาฏศิลป์ มาสาธิตและแนะนำเคล็ดลับในการแสดงภาษาท่าอย่างไรให้เกิดความสวยงามแก่นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  ฝึกแสดงภาษาท่าตามที่ได้เรียนรู้มา  โดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์และให้คำแนะนำแก่นักเรียน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง  ภาษาท่าโดยให้แต่ละกลุ่มแสดงภาษาท่า หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 5 ท่า บันทึกข้อมูลและตอบคำถาม (ให้เพื่อนกลุ่มอื่นประเมินผล)

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูทบทวนภาษาท่า  ที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว  โดยให้นักเรียนแสดงภาษาท่าตามที่ครูบอก หรืออาจให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน  คนละ  1  ท่า  ให้เพื่อนๆ ชม
2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า  นอกจากภาษาท่าที่นักเรียนได้เรียนและฝึกปฏิบัติมาแล้ว  ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฏยศัพท์  จากนั้นครูอธิบายความหมายของนาฏยศัพท์ให้นักเรียนฟัง และถามนักเรียนว่า  นาฏยศัพท์แบ่งตามลักษณะการใช้เป็นกี่หมวด  อย่างไรบ้าง  ให้นักเรียนช่วยกันคิดและตอบ  จากนั้นครูเฉลยคำตอบบนกระดานว่า  แบ่งออกเป็น  3  หมวด  ได้แก่
      หมวดนามศัพท์  ==>  เช่น การตั้งวง การจีบ
      หมวดกริยาศัพท์ ==> เช่น การกล่อมไหล่ การกรายมือ
      หมวดเบ็ดเตล็ด ==> เช่น การแสดงตัวพระ ตัวนาง
3. ครูสาธิตการฝึกนาฏยศัพท์ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู  ได้แก่
    1) การจีบหงาย-จีบคว่ำ
    2) การตั้งวงบน-วงล่าง
    3) การประเท้า
    4) การจรดเท้า
    เมื่อนักเรียนทำได้แล้ว  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย  เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและสวยงาม
4. ครูเรียกนักเรียนทีละกลุ่ม  ออกมาแสดงนาฏยศัพท์  กลุ่มละ  5  ท่า  ให้เพื่อนๆ ดู  ที่หน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม
5. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง นาฏยศัพท์ โดยให้แต่ละคู่ฝึกเสดงนาฏยศัพท์ตามที่กำหนด และให้คู่ของนักเรียนช่วยกันประเมินผล
6. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า ภาษาท่าและนาฏยศัพท์มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือไม่  เพราะเหตุใด และถามนักเรียนต่อว่า  การแสดงนาฏศิลป์ชุดใดที่นำเสนอนาฏยศัพท์ได้สวยงามที่สุด เพราะเหตุใด จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ  การแสดงออกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  การแสดงภาษาท่า  และนาฏยศัพท์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
2. แผนภูมิแสดงประสาทสัมผัสทั้ง 5
3. ภาพการแสดงภาษาท่าและนาฏยศัพท์
4. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง ภาษาท่า
5. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง นาฏยศัพท์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. วิทยากรพิเศษ  ได้แก่  นักศึกษาเอกนาฏศิลป์ หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านนาฏศิลป์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้