Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:44 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ดนตรีกับชีวิต

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 10,948 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดนตรีกับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง วิถีชีวิตกับเพลงท้องถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ผลงานดนตรีพื้นเมืองถูกสร้างสรรค์จากคนในท้องถิ่น  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต  ประเพณี  และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 2.2  ป.4/1  บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น                           

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแหล่งที่มาของดนตรีพื้นเมืองได้
2. บอกความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับดนตรีพื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. แหล่งที่มาของดนตรีพื้นเมือง
2. ดนตรีพื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - ทักษะทางดนตรี    

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้นักเรียนดูภาพในกิจกรรมนำสู่การเรียน  แล้วซักถามนักเรียนว่า วงดนตรีในภาพเป็นของท้องถิ่นใด  และสังเกตจากสิ่งใด จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง  และอธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพ
3. ครูเล่าถึงแหล่งที่มาของดนตรีในแต่ละท้องถิ่นให้นักเรียนฟัง  แล้วชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าดนตรีพื้นเมืองเป็นการสร้างสรรค์บทเพลง  การร้องเพลง  การเล่นดนตรีของผู้คนในท้องถิ่น  ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนสมัยกรุงสุโขทัย จากนั้นสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดนตรีพื้นเมือง  แล้วให้นักเรียนจดบันทึกความรู้
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆ  จากหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นเมืองของท้องถิ่นต่างๆ
5. ครูแจกบัตรคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  เพื่อให้ช่วยกันหาคำตอบ  และประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น  เช่น 
    - วงปี่พาทย์นางหงส์  เป็นวงดนตรีพื้นเมืองภาคใด
    - วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้มีอะไรบ้าง  จงยกตัวอย่าง
    - เพลงเกี่ยวข้าวนิยมใช้ร้องในโอกาสใด
6. ครูตรวจสอบคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  พร้อมอธิบายความรู้เพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  เครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกัน  เช่น  ซึงและพิณอีสาน  น่าจะมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันใช่หรือไม่  เพราะเหตุใด 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลงพื้นเมือง 1 เพลง แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาร้องเพลงพื้นเมืองให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง  เมื่อร้องจบแล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟัง  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วงดนตรีในท้องถิ่นของฉัน โดยศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นของตน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการค้นคว้า  รวมถึงเป็นผู้ติดต่อศิลปินหรือผู้นำชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้มีโอกาสสอบถามและเสาะแสวงหาความรู้ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับเพลงท้องถิ่น

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนร้องเพลงพื้นเมือง

 แบบประเมินทักษะทางดนตรี

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
2. บัตรคำถาม
3. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง วงดนตรีในท้องถิ่นของฉัน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้รู้  หรือวงดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้