Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กิจกรรมดนตรี (1)

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 11,083 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมดนตรี (1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง บทเพลงไพเราะ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การขับร้องเพลงให้ไพเราะ ต้องขับร้องให้ถูกต้องกับจังหวะทำนองเพลง  และสื่ออารมณ์ให้สอดคล้องกับความหมายเพลง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 2.1  ป.4/5  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
             ป.4/7  ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว                   

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ขับร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองได้
2. ถ่ายทอดความรู้สึกจากบทเพลงที่ฟังได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การขับร้องเพลงไทย
2. การขับร้องเพลงไทยสากล
3. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้ตัวแทนนักเรียนร้องเพลง ช่วยกันทำ และให้นักเรียนทุกคนอ่านเนื้อเพลง ช่วยกันทำพร้อมกันในหนังสือเรียน  แล้วลองฝึกร้องเพลง จากนั้นให้นักเรียนผลัดกันออกมาเล่าประสบการณ์ในการช่วยกันทำงานต่างๆ  และบอกประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน แล้วให้นักเรียนร้องเพลง ช่วยกันทำ พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
3. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเพลงที่ชื่นชอบ  แล้วถามนักเรียนว่า  เหตุใดนักเรียนจึงชอบเพลงนั้นๆ จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การขับร้องเพลงแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน  และควรศึกษาให้เข้าใจในหลักการร้อง
4. ครูนำซีดีเพลง ลาวเสี่ยงเทียน  มาเปิดให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนทายว่า  เพลงนี้จัดเป็นเพลงประเภทใด  จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย  แล้วสรุปความรู้ตามประเด็นที่กำหนด  ดังนี้
-                   ประเภทของเพลงไทย
-                   หลักการขับร้องเพลงไทย
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน  แต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลง ลาวเสี่ยงเทียน  ตามหลักการขับร้องเพลงไทยที่ได้ศึกษา โดยครูเปิดซีดีเพลงให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 2 รอบ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร้องเพลง ลาวเสี่ยงเทียน หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำ  เพื่อให้แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลง ลาวสมเด็จ  ตามหลักการขับร้องเพลงไทยที่ได้ศึกษา โดยครูเปิดซีดีเพลงให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 2 รอบ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร้องเพลง ลาวสมเด็จ หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำ  เพื่อให้แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ลาวเสี่ยงเทียน  และเพลง ลาวสมเด็จ พร้อมกันอีกครั้ง  เพื่อทบทวน
2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  การร้องเพลงไทยโดยการยืนและนั่ง  ใช้หลักการร้องเหมือนกันหรือไม่  เพราะเหตุใด
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วผลัดกันร้องเพลงไทยที่ชื่นชอบ  แล้วให้เพื่อนประเมินผล
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  เพลงไทยที่ชอบ

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  การขับร้องเพลงไทยสากล จากหนังสือเรียน แล้วถามนักเรียนว่า  นักเรียนรู้จักเพลงไทยสากลหรือไม่  แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเพลงไทยสากลที่รู้จัก จากนั้นอธิบายหลักการร้องเพลงไทยสากลให้นักเรียนเข้าใจ  แล้วยกตัวอย่างวรรคตอนในเพลงไทยสากลให้นักเรียนเข้าใจหลักการร้อง
2. ครูเปิดเพลง วิหคเหินลม ให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลง วิหคเหินลม  และครูแนะนำให้นักเรียนฝึกปรบมือตามจังหวะเพลงขณะฝึกร้อง  เพื่อให้รู้จังหวะเพลง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร้องเพลง วิหคเหินลม หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำ  เพื่อให้แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. ครูเปิดเพลง หน้าเดิน ให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลง หน้าเดิน  และครูแนะนำให้นักเรียนฝึกปรบมือตามจังหวะเพลงขณะฝึกร้อง  เพื่อให้รู้จังหวะเพลง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร้องเพลง หน้าเดิน หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำ  เพื่อให้แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น
4. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน  แล้วผลัดกันร้องเพลงไทยสากลที่ชื่นชอบ  แล้วให้เพื่อนประเมินผล
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง  เพลงไทยสากลที่ชอบ
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย  และเพลงไทยสากล
7. ครูเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนฟัง แล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลงที่เปิดให้ฟัง  โดยเน้นเรื่องความหมายของเพลง จังหวะ และทำนองเพลง จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง พรปีใหม่ ในหนังสือเรียน พร้อมกัน  ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า เพลง พรปีใหม่ จัดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์  หมายถึง  เพลงที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น 
8. ครูเปิดเพลง พรปีใหม่ ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ แล้วเปิดใหม่ให้นักเรียนร้องคลอไปด้วยอีกประมาณ 1- 2 รอบ แล้วให้นักเรียนฝึกร้องเพลง พรปีใหม่ จนคล่อง  แล้วร้องพร้อมกัน โดยเปิดเพลงและร้อง  พร้อมไปด้วย
9. ครูและนักเรียนร่วมกันแปลความหมายของเนื้อเพลง พรปีใหม่
10. ครูซักถามนักเรียนว่า  การขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงพระราชนิพนธ์แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
11. ครูถามนักเรียนอีกว่า การขับร้องเพลงไทยยากกว่าการขับร้องเพลงไทยสากลจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.3 เรื่อง เพลงพระราชนิพนธ์
2. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการร้องเพลงแต่ละประเภท แล้วให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงแต่ละประเภทพร้อมกัน  (ประเภทละ 1 เพลง)
3. ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนเลือกร้องเพลงไทยที่ตนชื่นชอบ 1 เพลง หน้าชั้นเรียน พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพื่อสื่อความหมายและถ่ายทอดความรู้สึกจากบทเพลงที่ตนร้อง

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนร้องเพลงไทยที่ชื่นชอบ

 แบบประเมินการร้องเพลงไทย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
2. ซีดีเพลง
3. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง เพลงไทยที่ชอบ
4. ใบงานที่ 2.2  เรื่อง เพลงไทยสากลที่ชอบ
5. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง เพลงพระราชนิพนธ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.aksorn.com/lib/p/art_02 (เรื่อง รวมเพลงพระราชนิพนธ์ ร.9)
    - http://www.aksorn.com/lib/p/art_02 (เรื่อง ประวัติเพลงปีใหม่)

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้