Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 11:59 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

คอมพิวเตอร์น่ารู้

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 22 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 15,172 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง รู้จักคอมพิวเตอร์ เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์คำนวณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ดังนั้นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์จึงจะเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 3.1  ป.4/2  บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ รับข้อมูลเข้าโดยผ่านหน่วยรับเข้าแล้วส่งข้อมูลไปจัดเก็บไว้ยังหน่วยความจำ  จากนั้นส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อผ่านกระบวนการคำนวณและเปรียบเทียบให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  ผลลัพธ์ที่ได้จะส่งไปยังหน่วยแสดงผล
2. การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น เช่น
    - อุปกรณ์รับข้อมูล  เช่น  เมาส์  แผงแป้นอักขระ
    - อุปกรณ์ประมวลผล  ได้แก่  ซีพียู
    - อุปกรณ์แสดงผล  เช่น จอภาพ  ลำโพง  เครื่องพิมพ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  9

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ใครตอบได้...แข่งกันตอบ” โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มเล่นเกม  โดยครูแสดงบัตรภาพอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น เมาส์ ซีพียู แป้นพิมพ์ ฯลฯ แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนคำตอบลงในกระดาษ โดยกลุ่มใดตอบได้ถูกมากที่สุดและเร็วที่สุด  เป็นกลุ่มชนะ
2. ให้นักเรียนช่วยกันบอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้างจึงจะสามารถใช้งานได้จริง
3. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ จากนั้นครูให้นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนว่า เคยใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไร และใช้อย่างไร
4. ครูสรุปความหมายของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนฟังว่า คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์คำนวณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานได้ตามความต้องการของมนุษย์
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ  จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่ 3-5
1. ครูให้นักเรียนพิจารณาถึงความแตกต่างของคอมพิวเตอร์  เช่น  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ( notebook ) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้นักเรียนดู จากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน
2. ครูให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน
3. นักเรียนดูแผนภูมิเปรียบเทียบการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ จากหนังสือเรียน แล้วครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้นำส่งครูตรวจ
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ โดยมีแนวทางในการสรุป ดังนี้
    - ประเภทของคอมพิวเตอร์
    - ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
    - เปรียบเทียบการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. เกม “ใครตอบได้...แข่งกันตอบ”
3. ใบงานที่  1.1  เรื่อง คอมพิวเตอร์กับมนุษย์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้