Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาชีพน่ารู้

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 22 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 35,361 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อาชีพน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง อาชีพน่ารู้ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การประกอบอาชีพ  เป็นการทำงานต่างๆ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ซึ่งแต่ละอาชีพย่อมมีประโยชน์ และมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 4.1  ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและความสำคัญของอาชีพได้  
2. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ความหมายและความสำคัญของอาชีพ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการวางแผนการทำงาน
 - กระบวนการสร้างความตระหนัก

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก,  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  7

ชั่วโมงที่ 1-3
1. ครูนำภาพคนทำงานในอาชีพต่างๆ มาแสดงให้นักเรียนดู เช่น ภาพคนทำนา ภาพคนทำสวน  ภาพคนทำไร่ ภาพคนขายสินค้า ภาพคนสอนหนังสือ ภาพคนรักษาผู้ป่วย  แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่าคนในภาพประกอบ อาชีพอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ เรียงลำดับจากภาพ
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5 คน เพื่อสนทนาซักถามว่า “นักเรียนอยากจะประกอบอาชีพอะไร เมื่อโตขึ้นเพราะอะไร”
3. ครูช่วยให้คำแนะนำและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของอาชีพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ   ดังนี้
    - อาชีพ หมายถึงการทำงานต่างๆ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวให้อยู่ดีกินดี
4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของอาชีพ  จากหนังสือเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ร่วมกันว่า  อาชีพ  มีความสำคัญอย่างไร
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของอาชีพ  โดยมีแนวทางในการสรุป  ดังนี้
    - ความสำคัญต่อตนเอง  ทำให้เรามีรายได้ไว้ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน 
    - ความสำคัญต่อครอบครัว  ทำให้มีรายได้มาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว  เพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข
    - ความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ   ทำให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น  และทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น 
7. นักเรียนและครูร่วมกันยกตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
8. ครูให้คำแนะนำและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ   และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมในการประกอบอาชีพต่างๆ

ชั่วโมงที่ 4-6
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอกอาชีพของพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง  โดยครูจดรวบรวมไว้บนกระดานเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความหลากหลายของอาชีพ  เช่น  อาชีพช่างยนต์ ช่างเสริมสวย  จิตรกร นักพากย์การ์ตูน  ครู  ตำรวจ  พยาบาล  ทหาร  เลขานุการ  ทนายความ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การประกอบอาชีพที่นักเรียนช่วยกันบอกบนกระดานนั้น  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
    - อาชีพอิสระ
    - อาชีพรับราชการและอาชีพรับจ้าง
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอาชีพ  จากหนังสือเรียน เมื่อศึกษาจบแล้ว    ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง  การประกอบอาชีพ
4. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2  คน  ออกมานำเสนอการเขียนแผนผังความคิด   เมื่ออาสาสมัครนักเรียนนำเสนอจบแล้ว  ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง  และชมเชยอาสาสมัครนักเรียนที่สามารถแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี
5. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของอาชีพ  และความสำคัญของอาชีพต่างๆ  คือ  การดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข  จำเป็นต้องมีการทำงานเพื่อหาเงินมาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยการประกอบอาชีพสุจริตต่างๆ เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
6. ครูย้ำเตือนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์   และเตรียมความพร้อมเรื่องการประกอบอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
7. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเรียงความเรื่อง  อาชีพในฝันของฉัน ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการเขียนเรียงความ เรื่อง  อาชีพ
 ในฝันของฉัน

 แบบประเมินการเขียนเรียงความ เรื่อง  อาชีพใน
 ฝันของฉัน

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. รูปภาพการประกอบอาชีพต่างๆ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  การประกอบอาชีพ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง / ผู้รู้
3. ชุมชน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้