Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 22 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 26,774 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง งานประดิษฐ์แสนสวย เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การทำงานประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์  ควรคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 1.1  ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
             ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์
             ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วางแผนการทำงานประดิษฐ์ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
2. ทำงานประดิษฐ์ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  เช่น
    - การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ 
2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน
3. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการวางแผนการทำงาน
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีความประหยัด

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม ,  กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำผลงานการประดิษฐ์ 2-3 ชิ้น มาแสดงหน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมพลังสมองว่า  กว่าจะเป็นชิ้นงานเหล่านี้ได้  จะต้องมีการวางแผนหรือขั้นตอนในการทำงานอย่างไร
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ว่า นอกจากจะใช้วัสดุและเศษวัสดุต่าง ๆ ในการทำแล้ว จะต้องมีการวางแผนและขั้นตอนในการทำ  เพื่อให้งานที่ประดิษฐ์ออกมามีความสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุด
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์ จากหนังสือเรียน ประกอบคำอธิบายเพิ่มเติมจากครู  โดยมีแนวทางในการสรุปขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์  ดังนี้
    - วางแผน                 - ออกแบบ
    - เลือกวัสดุ                - ประดิษฐ์
    - ปรับปรุงแก้ไข
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้และตัวอย่างงานประดิษฐ์จากใบตองและกระดาษ จากหนังสือเรียน  แล้วครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
5. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า  ในชั่วโมงต่อไปจะให้นักเรียนฝึกการประดิษฐ์กระทงจากใบตองและประดิษฐ์ของตกแต่งจากกระดาษ  โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุ   อุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ชั่วโมงที่ 4-6
1. ครูสอบถามเกี่ยวกับภาระงานที่ได้มอบหมาย  แล้วให้นักเรียนตรวจเช็คความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  และให้นักเรียนจัดสถานที่ให้เรียบร้อย
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีทำ  และขั้นตอนต่างๆ  จากนั้นครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าขณะทำงานประดิษฐ์ ควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
3. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่า ในขณะทำงานประดิษฐ์ เราควรใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    - ประดิษฐ์กระทงกลีบกุหลาบจากใบตอง
    - ประดิษฐ์กรอบรูปตั้งโต๊ะจากกระดาษ
5. ครูกำหนดระยะเวลาในการทำงาน  โดยครูคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด  และย้ำเตือนให้นักเรียนระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์
6. ครูให้สัญญาณก่อนถึงเวลาที่กำหนด 10 นาที  เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขผลงานและเตรียมตัวนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
7. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน กลุ่มละประมาณ 5 นาที  เมื่อครบทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมติให้คะแนนผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น  กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทจะเป็นกลุ่มชนะ
8. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าถึงขั้นตอนการวางแผนและการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อให้กลุ่มอื่นๆ ได้นำวิธีการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป
9. ครูชมเชยกลุ่มที่ทำงานประดิษฐ์ได้สวยงาม  และให้กำลังใจกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย  ทั้งนี้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานกลุ่ม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง และประดิษฐ์ของตกแต่งจากกระดาษ
10. ครูให้นักเรียนแต่ละคนประดิษฐ์  การ์ดอวยพรแสนสวย  โดยให้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากกระดาษเป็นการ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ  แล้วครูนัดหมายการส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินผลงาน การ์ดอวยพรแสนสวย 

 แบบประเมินผลงาน การ์ดอวยพรแสนสวย 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. ตัวอย่างงานประดิษฐ์
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง / ผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้