Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 14:27 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

งานช่างน่ารู้

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 22 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 12,779 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานช่างน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง งานช่างน่ารู้ (1) เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

งานช่าง  เป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา  การซ่อมแซมของใช้ในบ้าน  และเป็นการสร้างหรือประกอบของใช้ด้วยตนเอง และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 1.1  ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
             ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์
             ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อและวิธีการใช้เครื่องมือในงานช่างได้ถูกต้อง
2. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือช่างได้อย่างถูกวิธี  
3. ใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  เช่น
    - การซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือ  และเครื่องใช้
2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน
3. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการวางแผนการทำงาน
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  5 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงงานช่างที่นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน  แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของคำว่า งานช่าง  พร้อมกับยกตัวอย่างงานช่างที่นักเรียนเคยปฏิบัติ
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่างานช่าง และประโยชน์ของงานช่าง ดังนี้ 
    - งานช่าง  เป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา  การซ่อมแซมของใช้ในบ้าน  ซึ่งผู้ทำงานช่างจะต้องรู้จักเลือกเครื่องมือที่ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน  และรู้ขั้นตอนการทำงาน  เพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วง และปลอดภัย
4. ครูนำตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างมาแสดงให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน  แล้วให้อาสาสมัครนักเรียนออกมาบอกชื่อเครื่องมือช่าง และบอกวิธีการใช้งานคร่าวๆ เช่น
    - สายวัด  ตลับเมตร   กรรไกร  แปรงทาสี  ตะไบ  ค้อน  กระดาษทราย
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง จากหนังสือเรียน  เมื่อนักเรียนศึกษาจบแล้ว  ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ  โดยมีแนวคำถาม  ดังนี้
    - หากนักเรียนต้องการเจาะผนังเพื่อแขวนภาพถ่ายของครอบครัว  จะต้องใช้เครื่องมือใด
    - กบไสไม้  มีประโยชน์อย่างไร
    - กระดาษทราย  จัดอยู่ในเครื่องมือประเภทใด
    - เครื่องมือช่างประเภทใดที่นักเรียนใช้งานบ่อยมากที่สุด  เพราะเหตุใด
6. ครูตรวจสอบคำตอบของนักเรียน  และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง 
7. ครูให้นักเรียนสำรวจเครื่องมือช่างที่มีอยู่ภายในบ้าน  แล้วฝึกใช้เครื่องมือช่าง 1 ชนิด  โดยให้ผู้ปกครองดูแลและประเมินผล  จากนั้นให้เขียนบันทึกผลลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ช่างตัวน้อย
8. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างที่นักเรียนเลือกฝึกปฏิบัติ  และให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูนำข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานช่าง มาอ่านหรือเล่าให้นักเรียนฟังหน้าชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนวิเคราะห์สาเหตุ และบอกวิธีป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิด
2. ครูถามนักเรียนว่า  ในการทำงานช่างนักเรียนเคยประสบอุบัติเหตุหรือไม่   หากนักเรียนคนใดเคยให้ออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุในการทำงานช่างที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองว่า เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร และก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จากหนังสือเรียน เมื่อศึกษาจบแล้ว  ให้สรุปข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเมื่อมีข้อสงสัย  ทั้งนี้ครูควรแนะนำให้นักเรียนหมั่นศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในงานช่างเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  หรือแหล่งความรู้ใกล้ตัว คือ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองนั่นเอง
5. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมและย้ำเตือนให้นักเรียนใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย  อย่าให้หยอกล้อกันเพื่อความคึกคะนอง  เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. ตัวอย่างเครื่องมืองานช่าง
3. ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานช่าง
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ช่างตัวน้อย

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง / ผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้