Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 18:46 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ดอกไม้สดสวย

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 22 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,401 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดอกไม้สดสวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูก  การดูแล และการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามกระบวนการที่วางแผนการทำงานไว้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 1.1  ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
             ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกขั้นตอนการปลูก  การเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับได้
2. ปลูก  ดูแล  และเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างถูกวิธี 

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  เช่น
    - การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ
2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการวางแผนการทำงาน
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้วยตนเองหรือไม่  ถ้าเคยนักเรียนเคยปลูกอะไร และมีวิธีการปลูกอย่างไร จากนั้นครูให้นักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะต้องเตรียมดินที่ใช้ปลูกก่อน แล้วจึงจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ต้องการ จากนั้นต้องบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกให้ดี จึงจะได้ผลผลิตที่ดีและสวยงาม  โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ( ตัวอย่าง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ:ทานตะวัน) ในหนังสือเรียน  จากนั้นครูให้นักเรียนสรุปความรู้ตามลำดับหัวข้อ  ดังนี้
    - การขยายพันธุ์
    - วิธีการปลูก
    - การดูแลบำรุงรักษา
    - การนำผลผลิตไปใช้

ชั่วโมงที่ 3 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูก วิธีการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกด้วย
2. ให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
3. ครูให้นักเรียนเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1 ชนิด และเขียนบันทึกผลการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

 แบบประเมินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง / ผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้