Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:06 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เครื่องมือเกษตรน่ารู้

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 22 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 11,419 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือเกษตรน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้ (2) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเลือกใช้เครื่องมือเกษตรอย่างถูกต้อง  และดูแลรักษา  ซ่อมแซมอย่างเหมาะสม  จะทำให้มีความปลอดภัยในการทำงานและทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 1.1  ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
             ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทำความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรได้ถูกต้อง 
2. ซ่อมแซมเครื่องมือเกษตรได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน เช่น
    - การซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือ และเครื่องใช้
2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการวางแผนการทำงาน

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องมือเกษตรที่นักเรียนเคยใช้คนละ 1 อย่าง พร้อมบอกประเภทและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเกษตร  จากหนังสือเรียน
3. ครูตั้งประเด็นคำถาม  แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  เช่น
    - การใช้เครื่องมือเกษตรที่มีลักษณะแหลมคม  ควรปฏิบัติอย่างไร
    - การตรวจสอบสภาพของเครื่องมือเกษตรก่อนใช้มีความจำเป็นหรือไม่  อย่างไร
    - เครื่องมือเกษตรที่ชำรุด  ควรนำมาใช้งานหรือไม่  อย่างไร
4. ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่า  นอกจากจะรู้จักประเภทของเครื่องมือ  และวิธีการใช้แล้ว  นักเรียนจะต้องรู้จักการทำความสะอาด  ดูแลรักษา  และซ่อมแซมเครื่องมือเกษตรด้วย
5. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด  ดูแลรักษา  และซ่อมแซมเครื่องมือเกษตร จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้

ชั่วโมงที่ 2-3
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเพื่อทบทวนความรู้   
2. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ  หรือสุ่มเรียกนักเรียนตอบ  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ 
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  ถูกต้องหรือไม่  เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกันตรวจตามที่ช่วยกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิต เรื่อง การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร  กลุ่มละ 1 ชนิด โดยร่วมมือกันวางแผนและปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการสาธิต เรื่อง การใช้และการดูแล
 รักษาเครื่องมือเกษตร

 แบบประเมินการสาธิต เรื่อง การใช้และการ
 ดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. เครื่องมือเกษตร

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง / ผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้